30 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31496

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

SAHTE BANKNOTLARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE

UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen banknotlar hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.