29 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31495

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM, EGZERSİZ VE SPOR

BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlıklı Yaşam, Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlıklı Yaşam, Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını,

c) İktisadi işletme: İstanbul Rumeli Üniversitesi iktisadi işletmesini,

ç) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlıklı Yaşam, Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

f) Mütevelli Heyet: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

g) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Rektör Yardımcısı: İstanbul Rumeli Üniversitesinin Spor Bilimleri Fakültesinden sorumlu Rektör Yardımcısını,

h) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde lisans seviyesinde halihazırda bulunan antrenörlük eğitimi, egzersiz ve spor bilimleri, engelliler için egzersiz ve spor bilimleri, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun fizyoterapi ve spor yönetimi programları ve ilgili alanlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplum sağlığını korumak üzere sağlıklı yaşam konusunda insanları bilgilendirmek, olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, hareket ve egzersizin bireysel yaşamın parçası haline gelmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve uygulamak.

b) Üniversitenin Merkezin amacına yönelik öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

c) Özel gereksinimli ve engelli bireylere yönelik egzersiz programları hazırlamak ve uygulamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

e) Değişik spor dallarına yönelik fiziksel uygunluk (performans analizi ve sağlık boyutlarında) tarama çalışmaları yapmak ve her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek.

f) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak.

g) Yaralanmış sporculara spora dönüş dönemlerinde destek olmak, bölge spor adamları ve sporcularına egzersiz ve spor bilimi ile ilgili eğitim vermek.

ğ) İç ve dış paydaşlar ile bölge halkına danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti verecek laboratuvar, ünite ve merkezler kurmak ve gerekirse bu merkezleri iktisadi işletme ile bağlantılı olarak işletmek ya da işlettirmek.

h) Merkezin hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerekirse ilgili mevzuat doğrultusunda amaca uygun büro, işyeri, bina, araç ve benzeri kiralamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem planları hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmaları hakkında hazırlanan yıllık raporları ve gerek duyulduğunda talep edilecek raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin ödenek ve personel gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve bununla ilgili hususları Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesindeki tüm birimlerin eş güdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için Üniversitenin akademik birimleriyle eş güdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir öğretim elemanını üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süre bitiminden önce aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör Yardımcısı, Dekan, Müdür ile Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından Üniversitenin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplamda yedi kişiden oluşur.

(2) Rektör Yardımcısı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Kendisinin olmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna Dekan başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Üç yıllık görev süresi dolan üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde eğitim, araştırma, uygulama faaliyetleri ile verilen tüm hizmetlerin yürütülmesi için gerekli kararları almak.

b) Müdürlükçe hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik önerileri karara bağlamak.

d) Koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağına ilişkin hususları karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve iç/dış paydaşlar arasında Merkezin amacı doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesine yönelik Rektöre sunulacak önerileri karara bağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından ya da Rektör tarafından doğrudan üç yıl süreyle Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite içinden ya da dışından görevlendirilen en çok sekiz uzman üyeden oluşur. Danışma Kurulunun başkanı, Rektör tarafından Danışma Kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesi olup görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyeliği de sona erer.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Danışma Kurulu Başkanının çağrısıyla olağan toplantısını yapar. Ancak Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde Danışma Kurulunun Başkanı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya da çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak ve Yönetim Kuruluna Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve onaylanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.