29 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31495

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK

VE MATEMATİK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADUSTEM): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; okul öncesinden lisans ve lisans sonrası düzeye kadar öğrenim görmek isteyen tüm bireylere, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencilerin bu alanlara yönelimini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkı sağlamak, 3-25 yaş grubunda yer alan bireylerin bilim, sanat, spor, dil ve kültür alanlarındaki eğitimlerini sosyal beceri, öz yeterlik, yaratıcı ve eleştirel düşünme açısından yeni eğitim modelleri kullanarak geliştirmek, çocukların, ailelerin ve eğitmenlerin Üniversite ortamında yeni eğitim modellerini tanımalarını sağlamak, çocukların ilgi duydukları bilimsel alanlarda uzman bilim adamlarının rehberliğinde yaparak ve yaşayarak eğitilmelerini sağlamak, üstün yetenekli öğrencilerin fark edilmesini sağlayacak ortamlar hazırlamak ve onları yeteneklerine uygun olarak yönlendirerek bir bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak, okul öncesi ve ilköğretimde sürdürülebilir eğitimi yaygınlaştırmaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) 3-25 yaş grubunda yer alan bireylere çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları, ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonları, bilim ve doğa kampları, yaz ve kış okulları, laboratuvar ve atölye çalışmaları, bilim şenliği ve festivaller gibi etkinlikler düzenlemek,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında uzman olan Üniversite içinden ve/veya dışından en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/3/2018

30349