29 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31495

YÖNETMELİK

Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ,

TOPLANTI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Akreditasyon Kurumu ile kamu sektörü, özel sektör kuruluşları ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Danışma Kurulunun görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Akreditasyon Kurumu ile kamu sektörü, özel sektör kuruluşları ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Danışma Kurulunun yetki ve sorumlulukları ile Danışma Kurulunun düzenlenmesi sürecinde uyulması gereken usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 634 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Dışişleri Bakanını,

b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

c) Danışma Kurulu: Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulunu,

ç) Kurum: Türk Akreditasyon Kurumunu,

d) Yönetim Kurulu: Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

e) Genel Sekreter: Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterini,

f) Genel Sekreterlik: Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri ile Kurum personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Danışma Kurulu;

a) Dışişleri Bakanlığından dört;  Ticaret Bakanlığından altı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından dörder;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığından ikişer;  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulundan birer temsilci,

b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iki; en fazla üyeye sahip ilk üç sanayi, ticaret ile sanayi ve ticaret odalarından birer ve bunların dışında her coğrafi bölgeden eksik üyeler mevcut odalardan karşılanmak kaydıyla en fazla üyeye sahip varsa ticaret odasından bir, varsa sanayi odasından bir, varsa sanayi ve ticaret odasından bir olmak üzere toplam üçer temsilci; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile en çok engelliyi temsil eden üst kuruluştan ve en fazla üyeye sahip ilk iki tüketici örgütünden birer temsilci; en fazla üyeye sahip ilk iki uygunluk değerlendirme kuruluşları derneğinden ikişer temsilci olmak üzere üç yıllığına görev alacak üyelerden oluşur.

(2) İhtiyaç görülmesi halinde Yönetim Kurulunca birinci fıkrada sayılanların dışında ilgili görülen kuruluşların temsilcileri ya da uzman kişiler Danışma Kurulu toplantılarına davet edilebilir. Ancak bu kişiler oylamaya katılamazlar.

Görev süreleri ve atanmaları

MADDE 6 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kamu ve özel sektör kuruluşlarınca Kuruma yazılı olarak bildirilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(3) Üyeliği düşen temsilcinin yerine bağlı olduğu kuruluş tarafından otuz gün içerisinde yeni temsilci, Danışma Kurulu toplantısına otuz günden az kalmış olması halinde ise geçici üye görevlendirilerek Kuruma yazılı olarak bildirilir.

Danışma Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Danışma Kurulunun görevi şunlardır:

a) Akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak.

b) Kurumun yapmış olduğu çalışmaları değerlendirerek yıllık çalışma programının hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunmak.

c) Kurumun tanıtımına, önceliklerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik tavsiyelerde bulunmak.

ç) Kurumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalara destek verilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak.

d) Kurumun tarafsızlığının korunmasını teminen Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

Çalışma usul ve esasları

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, Genel Sekreterliğin tüm üyelere yaptığı yazılı veya elektronik davet ile yılda en az bir kez toplanır. Ancak gerekli hallerde, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Danışma Kurulu olağanüstü toplanabilir. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının katılamadığı durumlarda Genel Sekreter ya da Yönetim Kurulu Başkanının görevlendireceği başka bir üye toplantıya başkanlık eder.

(2) Toplantı günü, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda Danışma Kurulu üyelerine duyurulur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunca belirlenen ve kendilerine önceden gönderilen gündemi inceler, görüş ve önerilerini toplantı sırasında sözlü veya yazılı olarak iletirler.

(4) Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir. Kararlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin her birinden ayrı ayrı olmak üzere toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır.

(5) Genel Sekreterlik tarafından Danışma Kurulu kararlarına ilişkin raporlar dikkate alınarak genel bir faaliyet raporu hazırlanır ve en geç Aralık ayının sonuna kadar Yönetim Kuruluna iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri 

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Kurum Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.