28 Mayıs 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31494

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Doğu Anadolu Bölgesini,

b) Çiftlik: Merkez bünyesinde bulunan Yem Bitkileri ve Hayvansal Üretim Birimlerini,

c) Çiftlik Müdürü: Merkezin Çiftlik Müdürünü,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Merkez (YYÜ-HUYAM): Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

h) Veteriner Fakültesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

i) Ziraat Fakültesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde bulunan yem bitkileri üretimi, hayvansal üretim ve hayvansal gıda konularında yürütülecek olan araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, çalışma alanlarına ilişkin konularda eğitim veren başta Veteriner ve Ziraat Fakülteleri olmak üzere diğer akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışmaları gibi faaliyetlerine destek vermek, modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri geliştirerek uygulamak, bu bilgi ve tecrübe pratiklerini paydaşlara, üretici ve öğrencilere tanıtmak, yem bitkileri üretimi, hayvansal üretim ve hayvansal gıda üretimi ile ilgili entegre tesislerin kurulmasına destek vermek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmaları kurmak ve bunları sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal yapıyı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde yem bitkileri üretimi, hayvansal üretim ve gıda konularında araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öngörülen uygulama dersleri, staj, tez ve araştırma projeleri için imkânlar ve öncelikler dâhilinde uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak, bunları uygun ortamlarda paylaşmak.

c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, meslek yüksekokulları ve ilgili diğer birimlerde yapılan hayvansal ve yem bitkileri üretim alanlarındaki faaliyetleri tek çatı altında birleştirmek.

ç) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında çağdaş teknolojik uygulamalar yapmak, bu alanlardaki çalışmalara destek olmak, bitkisel ve hayvansal üretimi sağlamak, elde edilen ürün ve mamullerin kendi ihtiyacından fazla olanlarını ilgili birimlerin kararları doğrultusunda belirlenecek fiyatlarda pazara sunmak.

d) Ulusal ve bölgesel düzeyde hayvansal kalkınmaya ve gelişmeye yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak.

e) Yem, hayvancılık ve gıda üretimine ilişkin kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak, projeli bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde bu araştırmalara ortak olmak.

f) Kurulacak, geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge yetiştiricilerine rehberlik etmek.

g) Yem, hayvancılık ve gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişi hizmetleri vermek, üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik sıfır atık projeleri yürütmek, bu konularda birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkân sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve araştırma imkânlarını geliştirmek.

h) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetik ile ilgili kurallara uygun yürütülmesini sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.

ı) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.

i) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile paylaşımını sağlamak.

j) Merkezin amacına uygun olan diğer benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun bir bilim dalında çalışan, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile biri Veteriner Hekim diğeri Ziraat Mühendisi olan kadrolu öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, Müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdür ve yardımcıları aynı usul ile tekrar görevlendirilebilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve Rektörlüğe sunmak.

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

ç) Merkezin mali işlerini Yönetim Kurulunun belirlediği doğrultuda yürütmek.

d) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlük tarafından görevlendirilmelerini sağlamak.

e) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

g) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

ğ) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(5) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerektiği durumlarda Müdüre vekalet etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Müdür, Müdür yardımcıları, Çiftlik Müdürü, Veteriner ve Ziraat Fakültelerinden ikişer öğretim üyesi, Üniversite döner sermaye işletmesinden bir üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler, yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün katılamayacağı durumlarda, toplantıya Müdür yardımcılarından biri veya Müdürün belirleyeceği bir üye başkanlık eder.

(4) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir toplanır. İhtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin yazılı müracaatı ile olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır, en az üçte ikisinin oyu ile karar alır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Yönetim Kurulunun çalışma, usul ve esaslarını belirlemek; kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak.

b) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

c) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim programlarını planlamak, değerlendirmek, öncelikleri belirlemek, destek verilecekleri saptamak.

ç) Merkezde yürütülecek faaliyetler ile ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

d) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak.

e) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.

f) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

g) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

ğ) İş yoğunluğuna uygun olarak yeterli personel sayısının belirlenmesi, temini ve çalışma düzeninin sağlanması konularında karar almak ve uygulamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Müdür, Veteriner Fakültesi Dekanı, Ziraat Fakültesi Dekanı ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı ilgili Rektör Yardımcısıdır. İlgili Rektör Yardımcısının katılamadığı durumlarda, Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, ilgili Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. İlgili Rektör Yardımcısı gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çiftlik Müdürü ve görevleri

MADDE 11 – (1) Çiftlik Müdürü, Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun olarak Üniversite bünyesinde kadrolu olarak çalışan lisans mezunu personel arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Çiftlik Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez personelinin idaresini ve etkin çalışmasını sağlamak.

b) Merkez bünyesinde faaliyet gösteren hayvancılık birimlerinin ve yem bitkileri üretim alanlarının ve diğer birimlerin idaresini sağlamak.

c) Merkezin bütçe-ödenek ihtiyacını belirleyerek Müdüre sunmak.

ç) İş yoğunluğu ve mevsime göre Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek ve Müdüre bildirmek.

d) Müdür ve yardımcılarının vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

f) Yönetim Kurulunda Raportör olarak görev almak.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Taşınır ve taşınmaz varlıklar

MADDE 13 – (1) Rektör, Üniversite birimlerinde bitkisel, hayvansal üretim ve gıda ile ilgili her türlü alet, ekipman, makine ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını Merkezin hizmetine tahsis edebilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.