26 Mayıs 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31492

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/10/2016 tarihli ve 29874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili Devlet ve vakıf üniversiteleri öğretim elemanlarından, ilgili kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşları çalışanlarından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına Üniversite için gönüllülük esası ile çalışmaların yapılması amacıyla görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu; Müdür dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdür Yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2016

29874