26 Mayıs 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31492

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/4/2016 tarihli ve 29676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Beykent Üniversitesinde tıp ve diş hekimliği fakülteleri hariç; hazırlık, ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte ve yüksekokullarda yaz aylarında yapılacak olan yaz eğitim-öğretimini düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Normal öğrenim süresini doldurmuş öğrencilerin daha önce hiç almadıkları dersleri de yaz aylarında almalarına imkân sağlamak (normal öğrenim süresi önlisans için 2, lisans için 4 yıl olup bir sonraki eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar olan süredir).”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “ve lisansüstü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde yer alan yaz öğretimine devam eden normal eğitim-öğretim süresi içindeki öğrenciler, yaz öğretiminde sadece kayıtlı olunan programın ders planındaki devam koşulunu sağladıkları ve başarısız oldukları  veya daha önce alıp başardıkları halde başarı notunu yükseltmek istedikleri dersleri alabilirler. Daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında örgün öğrenimde alınmış, devam koşulu sağlanmış ve başarısız olunmuş eşdeğer dersleri AKTS değerine bakılmaksızın alabilirler. Bu haktan daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan ve tekrar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kanalı ile Üniversiteye yerleşmiş öğrenciler de yararlanır. Ancak normal öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler yaz öğretiminde daha önce hiç almadıkları dersleri de alabilirler.

(3) Bir öğrencinin yaz öğretiminde alabileceği en fazla ders sayısı her yıl Senato tarafından belirlenir.”

“(7) Yaz öğretiminde farklı fakülte, yüksekokul ve bölümlerin aynı kodlu dersleri ortak olarak açılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Rektör” ibaresi “Senato” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/4/2016

29676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/3/2017

30022

2-

11/6/2017

30093

3-

24/6/2018

30458