25 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31491

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KONUT TİPİ HAVALANDIRMA ÜNİTELERİNİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(1254/2014/AB) (SGM: 2021/19)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan  Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, konut havalandırma ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesi gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, konut tipi havalandırma ünitelerinin enerji etiketlemesi gerekliliklerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ, aşağıdaki özelliklere sahip;

a) Elektrik giriş gücü 30 W'tan az olan tek yönlü (egzoz veya besleme),

b) Özellikle 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacağı belirtilen,

c) Özellikle yangın güvenliği ile ilgili inşaat işlerinde 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde belirtilen temel gerekliliklere uyan, acil durumlarda ve kısa süreli çalışacağı belirtilen,

ç) Özellikle aşağıdaki durumlarda çalışacağı belirtilen;

1) Hareket ettirilen havanın çalışma sıcaklığı 100 C’den fazla olan,

2) Fanları tahrik eden motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motorun ortam çalışma sıcaklığı 65‑C’den yüksek olan,

3) Motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motor için ortam çalışma veya hareket ettirilen havanın sıcaklıkları -40C’den düşük olan,

4) Besleme voltajı > 1000 V AC veya > 1500 V DC,

5) Ortamda toksik, çok aşındırıcı veya alevlenir ortamlar veya aşındırıcı maddeler bulunan.

d) Donma koruması veya defrost için ısı transferi hariç olmak üzere, ısı geri kazanımı için bir ısı eşanjörü ve bir ısı pompası içeren ya da ısı geri kazanım sistemine ilave olarak ısı transferine ya da ısı atılmasına izin veren,

e) Mutfak cihazları içerisinde 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)’e göre aspiratör olarak sınıflandırılan

konut tipi havalandırma ünitelerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Azami debi: Bir havalandırma ünite imalatçısının talimatlarına uygun şekilde tamamen monte edilmiş halde iken (ör, temiz filtreler dahil), standart hava koşullarında (20C ve 101 325 Pa) entegre veya ayrı şekilde yapılan kontrollerle elde edilebilen ve bir havalandırma ünitesi için beyan edilen azami hava hacim debisini, (kanallı KTHÜ'leri için azami akış 100 Pa'lık dış statik basınç farkındaki hava akışı ve kanalsız KTHÜ'leri için 10 (asgari)- 20-50-100-150-200-250 Pa'dan meydana gelen değerler bütünü arasından seçilen (ölçülen basınç farkı değerine eşit veya bu değerin hemen altında olan değer dikkate alınır) erişilebilir en düşük toplam basınç farkındaki hava akışı ile ilgilidir)

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Çift yönlü havalandırma ünitesi (ÇYHÜ): İç ve dış ortam arasında hava akışı sağlayan ve hem egzoz hem de besleme fanları ile donatılmış havalandırma ünitesini,

d) Eşdeğer havalandırma ünitesi modeli: Geçerli ürün bilgi gerekliliklerine göre aynı teknik özelliklere sahip olan ancak aynı imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçı tarafından farklı bir havalandırma ünitesi modeli olarak piyasaya arz edilmiş havalandırma ünitesini,

e) Havalandırma ünitesi (HÜ):  En az bir fan, bir motor ve bir gövde ile donatılmış ve bir yapıda veya bir yapının bir bölümünde kullanılan havanın dış ortam havasıyla değiştirilmesi amacıyla tasarlanmış elektrikle çalışan bir cihazı,

f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

g) Konut tipi havalandırma ünitesi (KTHÜ): Azami debisi 250 m3/h’ten fazla olmayan veya 250 m3/h ila 1000 m3/h arasında azami debiye sahip olup kullanım amacının konut tipi havalandırma uygulamaları olduğu imalatçı tarafından özellikle belirtilen bir havalandırma ünitesini,

ğ) Tek yönlü havalandırma ünitesi (TYHÜ): İç ortamdan dış ortama (egzoz) veya dış ortamdan iç ortama (besleme) olmak üzere sadece bir yönde hava akışı sağlayan ve mekanik yolla üretilen hava akışının doğal hava besleme ve egzoz ile dengelendiği havalandırma ünitesini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğin Ek- II ila IX'unun amaçları doğrultusunda ilave tanımlar Ek- I'de verilmiştir.

Tedarikçilerin sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Konut tipi havalandırma ünitelerini piyasaya arz eden tedarikçiler, 1/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki hususları sağlar:

a) Her konut tipi havalandırma ünitesine Ek- III'te belirtilen bilgileri içeren ve aynı Ek'te belirtilen formata sahip bir baskılı etiket iliştirilir ve bu etiket en azından ürünün ambalajında bulundurulur. Konut tipi havalandırma ünitelerinin her bir modeli için Ek- III'te belirtilen bilgileri içeren ve aynı Ek'te belirtilen formata sahip bir elektronik etiket satıcılara hazır bulundurulur.

b) Ek- IV'te belirtilen bir ürün bilgi formu hazır bulundurulur. Bu bilgi formu en azından ünitenin ambalajında bulundurulur. Konut tipi havalandırma ünitelerinin her bir modeli için Ek- IV'te belirtilen şekilde elektronik bir ürün bilgi formu satıcılara ve erişime açık internet sitelerinde hazır bulundurulur.

c) Ek- V'te belirtilen teknik dosya talep üzerine Bakanlığa, Komisyona ve AB üyesi ülkelere sunulur.

ç) Kullanım kılavuzları hazır bulundurulur.

d) Konut tipi havalandırma ünitesinin belirli bir modeli için, enerjiyle ilgili veya ücret bilgilerini içeren herhangi bir tanıtım materyali, ilgili modelin özgül enerji tüketimi sınıfını içerir.

e) Konut tipi havalandırma ünitesinin belirli bir modeli ile ilgili, bu modelin belirli teknik parametrelerini tanımlayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, bu modelin özgül enerji tüketimi sınıfını belirtir.

(2) 1/10/2021 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen konut tipi havalandırma üniteleri; tek yönlü konut tipi havalandırma üniteleri için Ek- III’ün 1 inci maddesinde tarif edilen formatta hazırlanmış bir etikete ve çift yönlü havalandırma üniteleri için Ek- III’ün 2 nci maddesinde tarif edilen formatta hazırlanmış bir etikete sahip olur.

Satıcıların sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Satıcılar;

a) Her konut tipi havalandırma ünitesinin, satış noktasında, cihazın ön veya üst dış tarafında kolayca görülebilecek şekilde düzenlenen ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak tedarikçi tarafından sağlanan bir etiket taşımasını,

b) Satışa, kiraya veya taksitli satışa sunulan konut tipi havalandırma ünitelerinin, son kullanıcının gösterilen ürünü göremeyeceği durumlarda, Ek- VI’ya uygun olarak tedarikçi tarafından sunulan bilgilerle pazarlanmasını (Ek- VII hükümlerinin uygulandığı, teklifin internet üzerinde yapılması durumu hariç olmak üzere),

c) Konut tipi havalandırma ünitesinin belirli bir modeli için, enerjiyle ilgili veya ücret bilgilerini içeren herhangi bir tanıtım materyalinin, ilgili modelin özgül enerji tüketimi sınıfını içermesini,

ç) Konut tipi havalandırma ünitesinin belirli bir modeli ile ilgili, bu modelin belirli teknik parametrelerini tanımlayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin, bu modelin özgül enerji tüketimi sınıfını ve tedarikçi tarafından sağlanan kullanım talimatlarını içermesini

sağlar.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde verilen bilgilerin amacı doğrultusunda, özgül enerji tüketimi sınıfı Ek- II’de belirtilen tabloya uygun olarak belirlenir. Özgül enerji tüketimi, yıllık elektrik tüketimi, yıllık ısı tasarrufu, azami debi ve ses gücü seviyesi Ek- VIII’de belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerine uygun olarak belirlenir ve kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınır.

Piyasa gözetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Bakanlık, havalandırma ünitesinin uygunluğunu değerlendirirken Ek- IX'da belirlenen prosedürü uygular.

Danışma kurulu işlemleri

MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Komisyon tarafından çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ; (AB) 2017/254 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca değiştirilmiş olan (AB) 1254/2014 sayılı Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.