25 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31491

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVALANDIRMA ÜNİTELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ

(1253/2014/AB) (SGM: 2021/18)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak havalandırma ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, havalandırma ünitelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Bilgi gereklilikleri haricinde elektrik giriş gücü 30 W'tan az olan tek yönlü (egzoz veya besleme) havalandırma ünitelerini,

b) Bilgi gereklilikleri haricinde hava akımı başına fanların toplam elektrik giriş gücü 30 W'tan düşük olan çift yönlü havalandırma ünitelerini,

c) Sadece 20/12/2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)’de belirtilen gövdeye sahip aksiyel veya santrifüj fanları,

ç) Özellikle 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacağı belirtilen havalandırma ünitelerini,

d) Özellikle yangın güvenliği ile ilgili inşaat işlerinde 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde belirtilen temel gerekliliklere uyan, acil durumlarda ve kısa süreli çalışacağı belirtilen havalandırma ünitelerini,

e) Özellikle aşağıdaki durumlarda çalışacağı belirtilen havalandırma ünitelerini:

1) Hareket ettirilen havanın çalışma sıcaklığının 100 C’den fazla olduğu,

2) Fanları tahrik eden motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motorun ortam çalışma sıcaklığının 65C’den yüksek olduğu,

3) Motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motor için ortam çalışma veya hareket ettirilen havanın sıcaklıklarının -40C’den düşük olduğu,

4) Besleme voltajı > 1000 V AC veya > 1500 V DC,

5) Ortamda toksik, çok aşındırıcı veya alevlenir ortamlar veya aşındırıcı maddelerin bulunduğu,

f) Donma koruması veya defrost için ısı transferi hariç olmak üzere, ısı geri kazanımı için bir ısı eşanjörü ve bir ısı pompası içeren ya da ısı geri kazanım sistemine ilave olarak ısı transferine ya da ısı atılmasına izin veren havalandırma ünitelerini,

g) Mutfak cihazları içerisinde 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)’e göre aspiratör olarak sınıflandırılan havalandırma ünitelerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Azami debi: Bir havalandırma ünite imalatçısının talimatlarına uygun şekilde tamamen monte edilmiş halde iken (ör, temiz filtreler dahil), standart hava koşullarında (20C ve 101.325 Pa) entegre veya ayrı şekilde yapılan kontrollerle elde edilebilen ve bir havalandırma ünitesi için beyan edilen  azami hava hacim debisini (kanallı KTHÜ'leri için azami akış 100 Pa'lık statik dış basınç farkındaki hava akışı ve kanalsız KTHÜ'leri için 10 (asgari)- 20-50-100-150-200-250 Pa'dan meydana gelen değerler bütünü arasından seçilen (ölçülen basınç farkı değerine eşit veya bu değerin hemen altında olan değer dikkate alınır) erişilebilir en düşük toplam basınç farkındaki hava akışı ile ilgilidir),

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Çift yönlü havalandırma ünitesi (ÇYHÜ): İç ortam ve dış ortam arasında hava akışı       sağlayan ve hem egzoz hem de besleme fanları ile donatılmış havalandırma ünitesini,

d) Eşdeğer havalandırma ünitesi modeli: Geçerli ürün bilgi gerekliliklerine göre aynı teknik özelliklere sahip olan ancak aynı imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçı tarafından farklı bir havalandırma ünitesi modeli olarak piyasaya arz edilmiş havalandırma ünitesini,

e) Havalandırma ünitesi (HÜ): En az bir fan, bir motor ve bir gövde ile donatılmış ve bir yapıda veya bir yapının bir bölümünde  kullanılan havanın  dış ortam havasıyla değiştirilmesi amacıyla tasarlanmış elektrikle çalışan bir cihazı,

f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

g) Konut dışı havalandırma ünitesi (KDHÜ): Azami debisi 250 m3/h’ten fazla olan ve  250 m3/h ila 1000 m3/h azami debi arasında olup kullanım amacının konut tipi havalandırma uygulamaları olduğu imalatçı tarafından özellikle belirtilmeyen bir havalandırma ünitesini,

ğ) Konut tipi havalandırma ünitesi (KTHÜ): Azami debisi 250 m3/h’ten fazla olmayan veya 250 m3/h ila 1000 m3/h arasında azami debiye sahip olup kullanım amacının konut tipi havalandırma uygulamaları olduğu imalatçı tarafından özellikle belirtilen bir havalandırma ünitesini,

h) Tek yönlü havalandırma ünitesi (TYHÜ): İç ortamdan dış ortama (egzoz) veya dış ortamdan iç ortama (besleme) olmak üzere sadece bir yönde hava akışı sağlayan ve mekanik yolla üretilen hava akışının doğal hava besleme ve egzoz ile dengelendiği havalandırma ünitesini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğin Ek- II ila IX’un amaçları doğrultusunda ilave tanımlar Ek- I'de verilmiştir.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 5 – (1) KTHܒler 1/10/2021 tarihinden itibaren bu Tebliğin Ek- II’sinin 1 inci maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sağlar.

(2) KDHܒler 1/10/2021 tarihinden itibaren bu Tebliğin Ek- III’ünün 1 inci maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sağlar.

Bilgi gereklilikleri

MADDE 6 – (1) KTHÜ imalatçıları, yetkili temsilcileri ve ithalatçıları 1/10/2021 tarihinden itibaren Ek- IV'te belirtilen bilgi gerekliliklerine uyum sağlar.

(2) KDHÜ imalatçıları, yetkili temsilcileri ve ithalatçıları 1/10/2021 tarihinden itibaren Ek-V'te belirtilen bilgi gerekliliklerine uyum sağlar.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Havalandırma ünitesi imalatçıları; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesini, aynı Yönetmeliğin Ek- IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemini veya aynı Yönetmeliğin Ek- V'inde belirtilen yönetim sistemini kullanarak yerine getirir. KTHܒlerin uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından özgül enerji tüketimi hesaplama gereklilikleri bu Tebliğin Ek- VIII'ine uygun şekilde yerine getirilir. KDHÜ'lerin uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından ise spesifik çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine yönelik ölçümler ve hesaplamalar bu Tebliğin Ek- IX'una uygun şekilde yerine getirilir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği Ek- IV’e uyumlu olarak derlenen teknik dosya, bu Tebliğin Ek- IV ve V'inde belirtilen ürün bilgilerinin bir kopyasını içerir. Belirli bir havalandırma ünitesi modeli için teknik dosyada yer alan bilgilerin tasarım temelinde hesaplama ile veya  diğer havalandırma ünitelerinden ekstrapolasyon yapılarak ya da her iki şekilde elde edilmesi durumunda teknik dosya aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Bu hesaplamaların veya ekstrapolasyonların veya her ikisinin ayrıntılarını,

b) Hesaplama ve ekstrapolasyon işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla imalatçı tarafından gerçekleştirilen testlere ait ayrıntıları,

c) Teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı esaslara göre elde edildiği diğer havalandırma ünitesi modellerine ait bir liste,

ç) Eşdeğer havalandırma ünitesi modellerinin bir listesi.

Piyasa gözetimi için doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) KTHܒler için bu Tebliğin Ek- II’sinde, KDHܒleri için ise bu Tebliğin Ek- III’ünde belirtilen gerekliliklere uygunluğu temin etmek amacıyla Bakanlık Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetim ve denetimin işlemlerini gerçekleştiririken Ek- VI’da yer alan doğrulama prosedürünü uygular.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 9 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek- I’inin Üçüncü Bölüm 2 nci maddesinde belirtilen ve havalandırma ünitelerine uygulanacak gösterge niteliğinde ölçütler Ek- VII’de yer almaktadır.

Danışma kurulu işlemleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Komisyon tarafından çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ; (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca değiştirilmiş olan (AB) 1253/2014 sayılı Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.