25 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31491

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

OLİMPİK VE PARALİMPİK SPORCU YETİŞTİRİLMESİNE

DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8000 (sekiz bin) sporcunun tespit edilmesine, bu sporculara verilecek harçlık miktarının belirlenmesi ile sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında ferdi veya takım halinde yetiştirilecek sporcuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 216/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Değerlendirme Kurulu: Sporcuların tespiti, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen raporların değerlendirilmesi ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan Kurulu,

ç) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

e) SEM: Sporcu Eğitim Merkezini,

f) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen, idari ve mali özerkliğe sahip spor federasyonlarını,

g) Spor teknik adamı: Teknik direktör, antrenör, spor hekimi, spor psikoloğu, beslenme uzmanı, fizyoterapist, kondisyoner, masör, masöz ve benzeri kişileri,

ğ) Sporcu: Olimpik ve paralimpik spor dallarında yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek sporcu lisansına sahip kişiyi,

h) TOHM: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulunun Oluşumu, Sporcuların ve Harçlık

Miktarlarının Belirlenmesi

Değerlendirme Kurulunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Sporcuların tespiti, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen raporların değerlendirilmesi ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Bakanlık bünyesinde Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

(2) Değerlendirme Kurulu, Bakan tarafından spor alanında idareci, spor teknik adamı, sporcu veya spor federasyonlarında görev alan kişiler arasından görevlendirilecek biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Değerlendirme Kuruluna asıl üye sayısı kadar yedek üye belirlenir.

(3) Değerlendirme Kurulunun görev süresi, göreve başladıkları tarihten itibaren beş yıldır. Mazeret bildirmeksizin, aralıksız olarak üç toplantıya katılmayan üyeler çekilmiş sayılır. Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe, seçilen yedek üyeler Değerlendirme Kurulunun kalan görev süresi kadar görev yapar. 

(4) Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı ile belirlenen gün ve saatte toplanır. Değerlendirme Kurulu gerek gördüğü takdirde kurum ve kuruluşlardan görüşüne başvurmak üzere temsilci çağırabilir. Değerlendirme Kurulu, sporcu seçim kriterleri ile harçlık miktarlarını belirlemek, ilgili spor federasyonlarından ve il müdürlüklerinden gelen raporları ve sporcuların performanslarını değerlendirmek üzere yılda en az iki defa toplanır.

(5) Değerlendirme Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yöndeki oyları ile karar alır.

(6) Değerlendirme Kurulunun başkan ve üyeleri; kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu toplantıya, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşi ile ilgili toplantıya, kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu ile ilgili toplantıya, kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın toplantısına, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların toplantısına ve nişanlısının toplantısına katılamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine o toplantı için yedek üye görevlendirilir.

(7) Mevzuattan doğan görevlerini kasıtlı olarak veya ihmalen yerine getirmeyen Değerlendirme Kurulu üyeleri hakkında Bakanlık tarafından idari yönden inceleme/soruşturma yapılır.

(8) Değerlendirme Kurulunun sekretaryası Genel Müdürlükçe yürütülür.

Sporcuların ve harçlık miktarının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bakanlığın sportif hedef ve politikalarına göre il müdürlükleri, spor federasyonları veya diğer ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan gelen raporları değerlendirerek başarı durumu, yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususları da dikkate alarak harçlık verilecek sporcuları belirler.

(2) Değerlendirme Kurulu, Bütçe ödeneğini aşmamak üzere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Sporcu Harçlığı Ödeme Kriterinde yer alan tabloya göre sporculara verilecek harçlık miktarını belirler.

(3) Sporcular, Değerlendirme Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden ayın ilk iş gününden itibaren bu Yönetmelikle belirlenen haklardan yararlanmaya başlar.

(4) Harçlık almayı hak eden sporcular;

a) Olimpiyat veya paralimpik oyunlarda elde edilen başarıdan dolayı, bir sonraki düzenlenecek olimpiyat veya paralimpik oyunlarına kadar,

b) Dünya şampiyonalarında elde edilen başarıdan dolayı, bir sonraki düzenlenecek dünya şampiyonasına kadar,

c) Avrupa şampiyonalarında elde edilen başarıdan dolayı, bir sonraki düzenlenecek Avrupa şampiyonasına kadar,

ç) Türkiye şampiyonalarında elde edilen başarıdan dolayı, bir sonraki düzenlenecek Türkiye şampiyonasına kadar,

aktif spor yapmaya devam ettikleri müddetçe ve Değerlendirme Kurulunun kararı doğrultusunda harçlık almaya devam ederler.

(5) Değerlendirme Kurulu, belirli periyotlarla bu Yönetmelikten yararlanan sporcularla ilgili olarak il müdürlükleri, spor federasyonları, üniversite veya diğer ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlardan rapor isteyebilir. İlgili spor federasyonları ve il müdürlükleri de gerekli gördükleri hallerde bu husustaki raporlarını talep edilmeksizin Değerlendirme Kuruluna bildirir. Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı rapor tanzim edildiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında idari ve sportif yönden inceleme/soruşturma yapılması için Bakanlığa bilgi verilir. Oluşan kamu zararı, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilir.

(6) Değerlendirme Kurulu, harçlık imkânından yararlanan sporcuların haklarının devamına, harçlık miktarının artırılmasına, azaltılmasına, kesilmesine, yeni bir sporcunun söz konusu haklardan yararlandırılmasına veya harçlığı kesilen bir sporcu hakkındaki raporlara göre bu Yönetmelikteki haklardan yeniden yararlandırılmasına karar verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sporculara Yapılacak Ödemeler

Harçlık ödeme usulü

MADDE 7 – (1) Sporculara ödenecek harçlık Bakanlık bütçesinden sporcunun banka hesabına olimpiyat veya paralimpik oyunları hazırlık harçlığı kaydı ile yatırılır. Sporcu banka hesap numaralarının tam ve eksiksiz bildirilmesinden sporcunun kendisi ile velisi veya vasisi birlikte sorumludur. Eksik veya hatalı bildirimler dolayısıyla oluşabilecek zararlar sporcu, velisi veya vasisinden tahsil edilir.

Diğer yardımlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri öncelikle Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkânların kullanılması kaydıyla ödenek durumu da göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından karşılanır.

Harçlık ve diğer yardımların kesilmesi

MADDE 9 – (1) Sporcunun aşağıda belirtilen hallerde bu Yönetmelik kapsamında sağlanan haklardan yararlandırılmasına son verilir:

a) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla disiplin cezası almış olmak.

b) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmak.

(2) Bu madde kapsamı dışında sportif ceza alan sporcuların harçlıkları ceza süresince ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 11/4/2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamanın başlangıcı ve bu Yönetmeliğin yayımından önceki dönemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2021 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sporculara verilecek harçlık ücretleri ile sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri bu Yönetmelik kapsamında yapılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.