24 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31490

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek, her türlü bilimsel görüş, araştırma, proje, analiz, anket, bakım, danışmanlık, değerleme, deney, ekspertiz, fizibilite, fotoğraflama, harita, kalibrasyon, kontrol, modelleme, model deneyleri, muayene, onarım, ölçüm, planlama, programlama, projelendirme, prototip geliştirme, sentez, tahlil, tasarım, test, tetkik, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu, üretim ve yazılım işleri ve hizmetleri ile benzeri hizmetleri yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

b) Tarım, gıda ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin her türlü standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

c) Açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek; klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak olan her türlü muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili faaliyetlerde bulunmak.

ç) Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak.

d) Üniversitede mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile ilgili canlı ve biyolojik materyal, laboratuvar ürünleri, gıda, tarım, hayvancılık ve sanayi ürünleri, uzay ve bilişim teknolojilerine, tekstil ve güzel sanatlara, fikir ve sanat eserlerine yönelik ürün ve hizmetler ile diğer malları üretmek ve pazarlamak.

e) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazlımı hazırlama, elektronik sınav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak.

f) Faaliyet alanlarına yönelik araştırma ve uygulama yapmak, bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

g) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek.

ğ) Elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü matbu evrak basmak, cilt ve matbaa işleri yapmak, renkli ve renksiz reprodüksiyon, kitap satış ve fotokopi işleri yapmak, faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayım ve basım işlerini yapmak.

h) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılımlarına imkan vermek amacıyla ihtiyaç duyulacak alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar ile sertifika programları düzenlemek, bu amaçla gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak, hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, yurt içinde veya yurt dışında sınav organizasyonları, seminerler, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek.

ı) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, yönetim danışmanlığı, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak.

i) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş, broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri, tanıtım ve reklam filmleri, resim, heykel, seramik çalışmaları, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi, bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlenmesi ve benzeri hizmetleri yapmak ve pazarlamak.

j) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere bu maddede sayılanlar dışında kalan her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve üretilen mal ve hizmetleri Yönetim Kurulunun izni alınmak koşuluyla pazarlamak ve satmak, bu amaçla satış yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 26/9/2008 tarihli ve 27009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.