24 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31490

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

c) Merkez (DİSGÜM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

e) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama çalışmaları yapmak ve başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı kapsamında Üniversitede; İSG ile ilgili önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik mümkün olduğu oranda uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet içi eğitim, mesleki eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde katılanlara katılım belgesi ve sertifika vermek ve düzenlenen etkinliklere katılmak.

c) Merkezin amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan, işveren ve çalışan temsilcileri ile diğer çalışanlara yönelik eğitim programları yapmak.

e) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda çalışan Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumun bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

g) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne ve Üniversitenin diğer birimlerine danışmanlık yapmak, İSG koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.

ğ) Üniversitenin tüm birimlerinde ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde İSG konusunda verilecek dersleri koordine etmek, bu ve benzer amaçlar doğrultusunda Üniversitede yürütülen İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikası, İşyeri Hekimleri Sertifikası, İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitici Belgesi programları ile koordinasyon sağlamak.

h) İş sağlığı ve güvenliği alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve yayımlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

ı) Yönetim Kurulunun Merkezin amacı doğrultusunda belirlediği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisini vekil bırakır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer ve yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevleri yapmak.

e) Her yılsonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ya da sürekli çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu veya Danışma Kurulu tarafından gündeme getirilen konuları görüşüp karara bağlamak.

g) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin sevk ve idaresi hakkındaki konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları ile Üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden en fazla üçü Üniversite dışından görevlendirilebilir. Üyelerden en az ikisi iş güvenliği uzmanı, ikisi işyeri hekimi, biri hukuk alanından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri bildirmek.

b) Üniversitenin İSG hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu ile ilgili konulardaki görüş ve önerilerini Rektörlüğe sunulmak üzere Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.