24 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31490

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; araştırma faaliyetleri sonucunda oluşan bilgi ve teknoloji birikimini kullanarak; araştırmacılara süreç ve ürün dönüşümlerinde destek sağlamak, oluşturulan katma değeri sanayi ile buluşturmak, ulusal ve uluslararası destek programları ve yatırımcılarla buluşmasını sağlamak, patent belgeleri konusunda yardımcı olmak ve bu süreçte ihtiyaç duyulan konularda destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek.

b) Araştırmacıları ulusal ve uluslararası destek programları hakkında bilgilendirmek ve bunlardan yararlanılması için çeşitli etkinlikler düzenlemek.

c) Araştırma sonuçlarında elde edilen bulguların sektörde kullanılmasını sağlamak amacıyla proje pazarı oluşturmak ve destek faaliyetlerinde bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması sürecinde destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.

d) Araştırmacıların firma kurmasını kolaylaştırıcı işlemler ve yatırım imkânlarına erişme konusunda hizmetler sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinde Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak, bu toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini gerçekleştirmek.

ç) Çalışma gruplarında yer alacak personeli belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda faaliyetlerin gelişimini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün belirleyeceği beş üye olmak üzere toplam yedi veya sekiz üyeden oluşur. Süresi biten üye tekrardan görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda kararlar almak, plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programı taslağını ve bütçe planlamasını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını belirlemek.

ç) Merkezde görev yapacak yarı zamanlı, tam zamanlı uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyetleri doğrultusunda farklı projeler için çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarında yer alacak personel Müdürce önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektör tarafından görevlendirilirler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.