24 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31490

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan birimleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Eğitim programı: Merkez bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, konferans, sınav ve benzeri faaliyetler ile diğer etkinlikleri,

ç) Koordinatör: Eğitim programlarını koordine eden kişi veya kişileri,

d) Merkez (ATASEM): Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin yürüttüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek örgün, uzaktan ve karma eğitim programları düzenlemek, yaşam boyu öğrenme zemini oluşturmak için her kesimden ve yaş grubundan bireylere ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde personel belgelendirmek, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserin yayını ve Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek ve sürekli eğitim ile ilgili konularda proje üretmek ve sunulan araştırma projelerini desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite adına ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında verilecek olan örgün, uzaktan ve karma her türlü eğitim ve sertifika programlarını yürütmek.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına akreditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme süreçlerini yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası ilgili diğer standartlara uygun olarak personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, ilgili sınavları yapmak, başarı belgesi, sertifika veya katılım belgesi vermek.

ç) Meslek standartlarını geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti vermek veya almak, her türlü seminer, konferans, kongre, çalıştay, alan araştırmaları, sınav organizasyonları düzenlemek ve sunulan araştırma projelerine destek vermek.

d) Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütmek.

e) Rektörlüğe bağlı birimler tarafından Üniversite bünyesinde yürütülen diploma programları hariç her türlü eğitim etkinliğinin koordinasyonunu sağlamak.

f) Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında ihtiyaca ve iş birliğine dayalı olarak hizmet sunmak.

g) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

h) Genel katılıma açık eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

ı) Faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla iş birliği yapmak ve ihtiyaç hâlinde sözleşmeler düzenlemek.

i) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda örgün, uzaktan ve karma olmak üzere eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi vermek, danışmanlık hizmeti sunmak.

j) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini örgün, uzaktan ve karma olmak üzere düzenlemek, sınav yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

k) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişi, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yazılı talimatı ile görevlendireceği müdür yardımcısı/Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Kesintisiz altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

ğ) Eğitim programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak taraflarla, eğitici ve diğer personelle sözleşme yapmak.

h) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ı) Merkez tarafından yürütülecek eğitim programlarında, Üniversite personelini ve Üniversite dışından personelin görevlendirilmesi hususunu Rektöre sunmak.

i) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün, Müdür olmadığı takdirde vekâlet eden müdür yardımcısının veya Yönetim Kurulu üyesinin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde Müdürün kararı belirleyicidir.

(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak.

b) Merkezin çalışması ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

d) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeni birimlerin kurulmasına karar vermek.

e) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

f) Merkezin çalışma plan ve programları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve değerlendirilmesini yapmak, ilgili konularda karar almak.

g) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.

ğ) Eğitim programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak eğitici ve diğer personelle sözleşme yapılmasına karar vermek.

h) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ı) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektöre teklif etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren birimlerinden, özel ya da istekleri hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu üye sayısı en az 7, en fazla 15 ve tek sayıda üyeden oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin ait olduğu birimden olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılabilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji, politika, çalışma, faaliyet, plan ve programlarını değerlendirmek ve öneriler geliştirmek.

b) Merkezce yürütülen eğitim, uygulama ve araştırma gibi faaliyet alanları ile ilgili olarak danışmanlık komisyonları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatör

MADDE 14 – (1) Koordinatör; gerekli görüldüğü takdirde, her bir eğitim programını koordine etmek üzere Müdür tarafından görevlendirilir.

Koordinatörün görevleri

MADDE 15 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Eğitim programında görev alacak eğiticileri Müdüre teklif etmek.

b) Eğitim programına ilişkin ders programını düzenlemek.

c) Eğitim programında görev alacak eğiticilerden ders içeriklerini edinerek bunları Müdüre sunmak.

ç) Eğitim programı ile ilgili takvimi belirlemek.

d) Eğitim programının işleyişini takip etmek.

e) Eğitim programında oluşabilecek sorunlara ilişkin gerekli tedbirleri almak ve Müdürü bilgilendirmek.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.