24 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31490

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TANIMLANMIŞ HÜCRE

BANKASI VE HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Fen, Mühendislik, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ilgili anabilim ve bilim dalları ile ihtiyaç duyulması halinde Rektörün onayı sonucu kapsama dahil edilecek diğer dalları,

c) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışında hücre hatları ve hücre çalışmaları hakkında araştırma ve uygulamaların takibini yapmak.

b) İlgili anabilim ve bilim dalları ile iş birliği içerisinde bilimsel araştırmalar için özellikleri belirlenmiş, sağlıklı hücre kültürlerini sağlamak, hücre kültürleri morfolojileri, üreme karakteristikleri, karyolojik yapıları ve sterilite yönünden test ederek sertifikalandırmak, ihtiyaç halinde değişik primer hücre kültürlerini hazırlamak, hücreleri uygun koşullarda stoklamak, araştırmacıların taleplerine yönelik hücreleri hazırlamak, araştırmacılar tarafından sağlanan hücreleri uygun koşullarda uzun süreli saklamak için süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, gerekli uygulama ve araştırma laboratuvarlarının düzeyini uluslararası standartlara eşdeğer kılarak belgelenmesini sağlamak.

c) Hücre çalışmaları konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Hücre çalışmalarında bulunmak isteyen araştırmacılara ve öğrencilere uygulama imkânı sağlayarak eğitim-öğretimde yapılacak pratik çalışmalara katkıda bulunmak.

d) Yeterli altyapıya sahip olmayan araştırmacılar için ortam sağlamak.

e) Tanımlanmış hücre kültürleri ile ilgili ulusal ve uluslararası akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi üretmek.

f) Araştırıcıların çalışmalarında kullanacakları hücre hatlarını üretmek, çoğaltmak, sertifikalandırmak ve araştırmacılara ücret karşılığında sunmak.

g) Tez çalışmalarını desteklemek, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programlarını düzenlemek.

ğ) Kök hücre, genom bilimi, moleküler hücre biyolojisi gibi temel alanlarda yapılacak olan çalışmalara destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında iş birliği ve koordinasyon sağlayarak araştırmalarda kullanılacak hücre hatlarının morfolojileri, üreme karakteristikleri, karyolojik yapıları ve sterilite testlerinin yapılacağı bir laboratuvar ortamını cihaz ve ekipmanları ile birlikte temin etmek.

b) Hücre kültürleri ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve/veya bu çalışmaları desteklemek.

c) Merkezin amaçlarına uygun eğitim programları ve araştırma projeleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek, veri bankacılığı ve benzeri hizmetleri sunmak.

d) Hücre çalışmaları konusunda eğitim programları düzenlemek, mesleki yeterliliğin tamamlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla sektördeki gelişmelerin takip edilebileceği sertifikalı eğitim hizmetleri sunmak.

e) Ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer, sempozyum, kongre, konferans, panel, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve/veya bunlarla iş birliği yapmak.

g) Hücre çalışmaları ile ilgili eğitim programları düzenlemek, yazılı ve görsel basın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak, ilgili alanlarda her türlü yazılı basılı elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, film, resim, slayt ve benzeri şekillerde süreli ve süresiz olarak yayımlamak.

ğ) Üniversite Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalları ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki tüm kliniklerdeki, Üniversite bünyesinde sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlardaki bilim insanlarının, mevcut ürünleri farklı alanlarda kullanmak veya yeni ürün geliştirmek üzere Ar-Ge projelerini yürütmek.

h) Genetik hastalıkların moleküler teşhisi için hastalık taşıyıcıların erken tespiti ile klinik çalışmalara katkıda bulunarak genetik hastalıklar ve sonuçları konusunda çalışmalar yapmak.

ı) Ar-Ge çalışmaları için Merkezin araştırma imkanlarını artırmak ve çağdaşlaştırma konusunda çalışmalar yapmak.

i) Fakülte ve meslek yüksekokullarının ilgili öğretim elemanları ve öğrencilerine biyoteknoloji alanında araştırma imkanları sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; hücre kültürü konusunda çalışmaları bulunan, akademik, teknik ve idari tecrübeye sahip, Üniversitenin doktoralı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Merkezin amaçları ve çalışma alanları kapsamında Müdür tarafından verilen idari görevleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu gündemini belirlemek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma gruplarında, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimlerinde görevlendirilecek teknik personelin niteliklerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak için Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyetlerine ilişkin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek; programlar ve projeler gibi bilimsel ve akademik etkinlikler yapmak.

h) Merkez bünyesinde çalışan personelin çalışmalarını denetlemek.

ı) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir. Müdürün görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulunun görevi de sona erer. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Mazeretsiz üst üste üç veya bir yılda beş Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda oy çokluğuyla kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

d) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma gruplarının oluşturulması, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimlerinin kurulmasını karara bağlamak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını inceleyerek Rektöre sunulmak üzere onaylamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu doğal üyelere ek olarak, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim elemanları, kurum temsilcileri ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek diğer ilgili kişilerden oluşmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla üç üyeden oluşur.

(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az iki kez Müdürün başkanlığında toplanır.

(4) Rektör isterse bu toplantılara katılabilir. Rektörün toplantıya katılması durumunda ise, Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen ya da tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.