21 Mayıs 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31487

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ

BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/11/2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ıı) bendinde yer alan “biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil),” ibaresi ile “enerjisi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“jj) Seans: Kontratların; alım, satım için işleme açık olduğu zaman dilimini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasında oluşabilecek arıza ve bakım hallerinde 16 ncı madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçiş dönemi ihraç işlemleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Piyasa İşletmecisi, 1/3/2021-31/5/2021 tarihleri arasında YEK-G sistem kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen üretimler için belgelendirilebilir üretim miktarını DUY kapsamındaki Mayıs 2021 nihai uzlaştırma bildiriminin yayımlanma tarihinden itibaren hesaplar ve PYS aracılığıyla ilgili YEK-G sistem kullanıcılarına duyurur. YEK-G sistem kullanıcıları, bu fıkra kapsamında Piyasa İşletmecisi tarafından hesaplanan belgelendirilebilir üretim miktarlarının bildirimini müteakip Piyasa İşletmecisine YEK-G belgesi ihraç talebinde bulunabilirler.

Geçiş dönemi itfa işlemleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/1/2021-31/5/2021 tarihleri arasında tüketicilerin gerçekleştirdikleri tüketimleri sebebiyle itfa edilecek YEK-G belgeleri, tedarikçiler tarafından DUY kapsamındaki Mayıs 2021 nihai uzlaştırma bildiriminin yayımlanma tarihinden itibaren itfa bildirimine konu edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/6/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2020

31304