18 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31485

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARASAL YAYIN LİSANSI VE

SIRALAMA İHALESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 23/12/2018 tarihli ve 30634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve imza sirküleri örneklerini” ibaresi “örneğini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2018

30634