18 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31485

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR İLE PLATFORM VE ALTYAPI

İŞLETMECİLERİNİN UYMALARI GEREKEN İDARİ VE MALİ ŞARTLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve imza sirküleri örnekleri” ibaresi “örneği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2011

27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/1/2013

28524

2-

30/7/2019

30847