17 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31484

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DPÜ-ATHUM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bölüm ve anabilim dallarının katkıları ile toplum ve aileye ilişkin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel araştırmalar yapmak, faaliyetler düzenlemek ve ulusal, uluslararası süreli-süresiz yayınlar gerçekleştirmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, aile ve topluma dair yapılacak her türlü etkinlik, faaliyet ve araştırmada, ilgili kurumlarla ve alanında uzman şahıslarla iş birliği gerçekleştirerek bilgi paylaşımında bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Aile kurumuna dair yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak ve aileye dair mevcut sorunlara dikkat çekerek, bu konuda toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak ve yaptırmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ya da uluslararası alanda başta aile kurumu olmak üzere toplumsal konulara ilişkin araştırma, inceleme, konferans, proje, seminer, çalıştay, açık oturum, panel ve benzeri bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak ve etkinlikleri desteklemek.

c) Aile kurumunun önemine dair toplumsal farkındalığı arttırıcı etkinlikler yapmak, yapılan etkinliklere destek vermek ve aile içinde kadınların, çocukların karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek kurumsal faaliyetlere katılım sağlamak.

ç) Kadının toplumsal etkinliğini arttırıcı projeler, araştırmalar ve iş birlikleri gerçekleştirmek.

d) Toplumsal sorunlara ve aile kurumuna ilişkin süreli yayınlar yapmak, yapılan yayınları desteklemek, konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak.

e) Toplumdaki dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunları ve riskleri araştırmak ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, strateji ve politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak.

f) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumak ve aileyi iyileştirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak ve yaptırmak.

g) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde aile ve toplumsal sorunlara yönelik yapılacak tez çalışmalarını desteklemek, yapılan çalışmaları paylaşmak.

ğ) Aile ve toplumla ilgili proje, araştırma ve incelemelere destek sağlamak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurumsal iş birlikleri ile bu tür çalışmaları teşvik etmek.

h) Merkezin yürüttüğü faaliyet, etkinlik ve iş birliklerinin duyurulmasını, öğrenci, akademisyen ve kurum temsilcilerinin bu faaliyetlere, etkinlik ve iş birliklerine katılımını sağlamak.

ı) Yaşlılarla ilgili çalışma yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek.

i) Merkezin yaptığı çalışmalara kolaylıkla ulaşılabilmesi ve duyurulabilmesi amacı ile bir internet sitesi hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilir. Görev süresi bitmeden görevinden ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev başında olmadığı zaman kendisine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Süresi bitmeden görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

ç) Çalışma birimlerinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Çalışma birimlerinin görüşünü alarak, bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektör tarafından Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Müdür ihtiyaç gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin personel ihtiyacını ve diğer ihtiyaçlarını belirlemek, bunların karşılanması için talepte bulunmak.

ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak kişiler, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri hâlinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen kişiler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde bulunarak katkı sağlamak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.