16 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31483

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKILLI TARIM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Akıllı tarım alanındaki araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.

b) İlgili mevzuat çerçevesinde akıllı tarım konularını ilgilendiren her türlü bilimsel ve teknik uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.

c) Üniversitede bu alanda uygulama ve araştırma yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bu alandaki uygulama ve araştırmalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

d) Bu alandaki uygulama ve araştırmaları teşvik ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

e) Bu alanda yapılacak her türlü yayını teşvik ve gerçekleştirmek ile kaynak yayınları içeren bir kitaplık kurulması için her türlü yatırımda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tarımsal çiftlik yönetim konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

b) Akıllı tarım ile üretim için her türlü donanım ve yazılımın geliştirilmesi konusunda AR-GE faaliyetleri yapmak.

c) İlaç, kozmetik ve tekstil sanayisinde kullanılan katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkilerin akıllı tarım ve bitki doku kültürü ile üretimi ve bölge çiftçilerine tanıtımı alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

ç) Bölgenin biyoçeşitlilik kaynaklarının muhafazası, tanımlanması ve akıllı tarım ve/veya bitki doku kültürü ile üretimi konusunda faaliyetlerde bulunmak, tarımsal üretim deseninin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.

d) Bitki çeşitliliğinin belirlenmesi için moleküler markörlerin kullanımı üzerine araştırma yapmak, yüksek verime sahip bitki türleri üretmek ve orta ve uzun süreli korumak.

e) Ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile gıda güvenliği ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek vermek.

f) Üretimi yapılan bitkisel ürünleri ihtiyaç duyulması halinde teknolojik işlemlerden geçirerek pazarlamak veya tüketime sunmak, bu amaçla bitkisel üretim merkezleri kurmak, işletmek ya da işlettirmek.

g) Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve uygulamalar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkân sağlamak, tarımda yayın materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

h) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında üretim planları yapmak, hazırlanan planlar doğrultusunda üretime ayrılan ve/veya gerekirse kiralanan alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve işgücünü kullanarak her türlü bitkisel üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek arazi ve seralarda il ve bölge için ekonomik değeri olan ve gelecek vaat eden bitki çeşitlerinin özellikle akıllı tarım ile üretimi konusunda katkı sağlamak, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi faaliyetleri organize etmek.

ı) Tarımsal üretimde kullanılmak üzere organomineral ve mikrobiyal gübre gibi bitki yetiştirilmesini destekleyici ürünlerin üretimi konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, ürün geliştirmek, geliştirilen ürünleri pazarlamak ve tüketime sunmak.

i) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak.

j) Faaliyet alanları ile ilgili konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler almak ve bu projelerin uygulamasını yapmak.

k) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek, sertifikalar vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmak.

l) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

m) Öğrencilere ve topluma akıllı tarım uygulamalarını tanıtmak için toplantı, seminer ve gezi gibi çeşitli organizasyonlar düzenlemek.

n) Gıdalara kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak, yaptırmak ve raporlandırmak.

o) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları ve özel firmalar ile ortak projeler yürütmek, geliştirilen donanım ve/veya yazılım ürünü pazarlamak ve çiftçilere sunmak.

ö) Akıllı tarım ve/veya bitki doku kültürü ile üretilen bitkisel ürünlerin özütlerinin çıkartılması konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

p) Merkezin amaçlarına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek.

c) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

f) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, gerek gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliğini Yönetim Kurulunun görüşünü alarak yapmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

ğ) Merkezin eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her takvim yılının bitimini izleyen iki ay içinde bir rapor hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Merkezin bağlı olduğu üst makama sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu yürütmek ve yıllık faaliyet raporları başta olmak üzere Merkezle ilgili raporları hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı olmak üzere en az üç en fazla dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun Başkanı Müdür olup, onun yokluğunda başkanlığa müdürün yardımcılarından biri vekâlet eder.

(2) Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün iş planını onaylamak ve denetlemek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

g) Merkezde gerçekleştirilen veya Merkez tarafından desteklenen her türlü yayında, Merkezin adının ve proje numarasının belirtilmesi ve anılan yayının bir kopyasının Merkeze verilmesi.

ğ) Kaynak, araç-gereç ve zamanın araştırıcılar tarafından kullanılması ve paylaşılması, programlanması hakkında yöntemler geliştirmek ve bu yöntemler hakkında karar vermek.

h) Merkez bünyesinde yürütülecek her türden eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç raporunu incelemek.

ı) Merkez adına sunulan ve desteklenen uygulama ve araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

i) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

j) Merkezde yer alacak birimlerin belirlenmesini, bu birimlerde çalışacak personelin alımı veya görevlendirilmesi konusunda Müdür ile birlikte karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.