11 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31481

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumlusu: Merkez bünyesinde kurulan alt birimlerin çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olarak görevlendirilen Üniversite öğretim elemanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak.

c) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak.

ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş birliği ile kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, kadın sorunları ile ilgili doğrudan veya dolaylı her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek.

b) Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak.

c) Atatürk ilke ve inkılapları ile kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını esas alarak, kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek.

ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek.

d) Kamu kurumları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

e) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıları yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

d) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikaları belirlemek.

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

c) Proje konularını tespit etmek.

ç) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin kurulmasına karar vermek, bunların birim sorumlularını belirlemek, birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

e) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu kurumları ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; her üç ayda bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin yönetimi ile ilgili konularda önerilerde bulunmak, destek sağlamak, danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.