11 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31481

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık, salgın, olağanüstü hal, gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarında; bu Yönetmelik kapsamında öngörülen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi müeyyideler ile taşıt yaşları, sözleşmeli taşıt oranları, yetki belgesi almanın diğer özel/genel şartları veya belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, arttırılmasına veya durdurulmasına ilişkin geçici düzenlemeler yapabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin;

a) Dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (7) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu fıkra kapsamında öğrenci taşımacılığı faaliyeti yürütecekler için, yolcu toplama noktası sayısında sınır uygulanmaz.”

b) Beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Sadece internet üzerinden faaliyet göstermek üzere F1 veya F2 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişiler için, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen sözleşme yapılabilecek firma sayısına ilişkin sınır uygulanmaz. Ancak, bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücreti, talep edilen yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 10 katı olarak uygulanır.”

c) Sekizinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “K2” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya K3” ibaresi eklenmiştir.

ç) Onuncu fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, elektronik ortamda ticaret (e-ticaret) yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak hizmet vermek üzere M1 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, bu bendin (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan şartları ile 40 ıncı maddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik şartı aranmaz ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanır. Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilir.”

d) Onikinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, e-ticaret yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak sadece 1 adet motosiklet veya moped cinsi taşıtla hizmet vermek üzere P1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, bu bendin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan ve dağıtıcı eleman şartları ile 40 ıncı maddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik şartı aranmaz ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %85 indirim uygulanır. Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilir.”

e) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(23) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilen özmal elektrikli taşıtların adet, koltuk veya azami yüklü ağırlıkları, yetki belgeleri için bu maddeyle belirlenen asgari kapasite hesabında % 25 fazla olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre yapılan değerlendirmede varsa virgülden sonraki değerler dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yetki belgesinin ilk” ibaresi “20 nci madde ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmiş yetki belgesinin” olarak değiştirilmiştir.

“ç) (a) veya (b) bendinin uygulanması neticesinde, bir tüzel kişilik adına aynı türden birden fazla yetki belgesinin düzenlenmesinin gerekmesi halinde; söz konusu tüzel kişiliğe bir yetki belgesinin düzenlenebilmesi için seçim imkanı verilir. Düzenlenmesi talep edilmeyen yetki belgesinde kayıtlı taşıtların, bu bende göre düzenlenecek olan yetki belgesine ilavesinin talep edilmesi halinde 5 inci fıkra uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) K2 yetki belgesi için sağlanması gereken asgari kapasite hesabında, finansal kiralama sözleşmesi veya uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen taşıtlar da dikkate alınır.”

b) Birinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iki tekerlekli motorlu araçlar da” ibaresi “motosiklet veya moped cinsi taşıtlar da” olarak, aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “iki tekerlekli motorlu” ibaresi “motosiklet ve moped cinsi” olarak değiştirilmiştir.

c) Birinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iki tekerlekli motorlu araçlar da” ibaresi “motosiklet veya moped cinsi taşıtlar da” olarak değiştirilmiştir.

ç) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtlar da ilave edilebilir. Yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için bu Yönetmelikle belirlenen motor silindir hacmi şartı aranmaz. Ancak, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70kW ve üzerinde olması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilen elektrikli taşıtlar için, bu maddenin birinci fıkrasıyla belirlenen sözleşmeli taşıt kullanım imkanı aynı cins taşıtlar için %50 artırımlı olarak uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, taşımasını üstlendikleri kargoyu, merkez ve/veya şube/şubeler ve/veya kargo tasnif ve aktarma merkezleri arasında taşıttırırken, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “bu yetki belgesi sahiplerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtları süren kamu personelinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Yetki belgesi sahiplerinin gerçekleştirecekleri seferlerde, taşıdıkları yolcuya/yolculara e-bilet düzenlemiş olmaları halinde, bu firmaların e-biletli yolcular için e-yolcu listesi düzenlemeleri, e-yolcu listelerinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilerin bulunması ile e-yolcu listelerinin taşıtta bulundurulması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin;

a) İkinci fıkrasında yer alan “sahiplerine 20 uyarma verilir.” ibaresi “sahipleri hakkında 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uygulanır.” olarak değiştirilmiştir.

b) Onbeşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren D4 yetki belgesi sahipleri için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde öngörülen il kısıtlamasına bakılmaz ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilebilecek taşıt sayısı sınırı 20 olarak uygulanır.”

c) Onaltıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yönde tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Adlarına B1 veya D1 yetki belgesi düzenlenmiş olması,

b) Havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olmaları,

c) Havalimanı ile terminaller haricindeki kalkış yeri/noktası, ara duraklar, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktası için, büyükşehirlerde UKOME’den, büyükşehir olmayan yerlerde il trafik komisyonlarından izin alınması,

zorunludur. Bu fıkraya göre faaliyet gösterecek olanların, ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz. Ayrıca, bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri için 57 nci maddenin onüçüncü fıkrasında düzenlenen bildirim süresi 30 dakika olarak uygulanır. Bu fıkranın (a) bendine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. Bu fıkrada belirtilen yetki belgesi sahipleri haricinde, havalimanından veya havalimanına gerçekleştirilecek yolcu taşıma faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.”

ç) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(17) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki iki nokta arasında bu Yönetmeliğe göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütülebilmesi için, ilgili UKOME’nin kararının bulunması ve alınacak kararda faaliyet gösterilecek noktalar ile faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel kişilerin belirtilmiş olması şarttır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu Yönetmelik kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlemden;

a) 20.000 TL’ye kadar olan işlemde %5,

b) 20.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemde %4,

c) 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki işlemde %3,

ç) 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki işlemde %2,

d) 200.000 TL üzerindeki işlemde %1,

indirim uygulanır. Bu fıkrada düzenlenen alt ücret sınırları aralığa dahil edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 15/11/2019 tarihinden önce adlarına D2 yetki belgesi düzenlenen ve servis taşımacılığı faaliyeti yürüten gerçek veya tüzel kişilerin, D4 yetki belgesi alarak faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmek suretiyle faaliyette bulunulan azami özmal taşıt sayısı kadar taşıtın, söz konusu gerçek veya tüzel kişiler adına servis taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenen/düzenlenecek D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmesine müsaade edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendinde yer alan “31/12/2020” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 25 koltuk şartı 1/1/2022 tarihine kadar 18 koltuk olarak uygulanır.

(5) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen M2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilebilecek sözleşmeli taşıt sayısının özmal taşıt sayısının 5 katını geçemeyeceğine ilişkin şartlar, 1/1/2023 tarihine kadar 10 kat olarak uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Ücret Tablosundaki A1, B1, B2, D1 ve D2 simgelerinin bulunduğu satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BELGE TANIMI/AÇIKLAMASI                                  SİMGESİ       ÜCRETİ [TL]

Yurtiçi yapacaklara verilir.                                                           A1                    16.547

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir.                                   B1                   201.175

Ticari ve tarifesiz yapacaklara verilir.                                           B2                   100.580

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir.                                   D1                   120.707

Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir.                                 D2                   60.347”

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 1/6/2021 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2018

30295

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/5/2018

30431

2-

31/12/2018

                        30642 (4. Mükerrer)

3-

15/11/2019

30949

4-

23/11/2019

30957

5-

10/1/2020

31004

6-

23/6/2020

31164

7-

21/11/2020

31311