10 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31480

YÖNETMELİK

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ

BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin” ibaresi “sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 84 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/11/2012

28463