9 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31479

YÖNETMELİK

İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkemizde ve dünyada kadınların sosyal durumu, eğitimi, ekonomik, siyasal, sosyal ve yasal hakları gibi konularda disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar yapmak.

b) Akademik, ekonomik ve sosyal hayatta kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu alanda çalışan uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek.

c) Üniversite öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde aile, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik ve akademik destek sağlamak.

ç) Gerek bilimsel araştırmalar gerekse kamuoyunda farkındalık sağlama çalışmaları için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve dışındaki diğer Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu araştırmalardan elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadının ekonomik, hukuki, sosyal, siyasal ve sağlık sorunlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yaparak toplumsal cinsiyet, kadının sosyo-ekonomik statüsü ve eğitimi gibi konularda eğitimler vermek, ilgili kamu ya da özel kuruluşlar ile danışmanlık ve işbirliği yapmak.

c) Kadınların ekonomik hayata daha çok katılmalarını sağlamak için kadınların kapasitesini geliştirecek eğitimler, kadın girişimciliğini destekleyecek araştırmalar, kaynaklar ve teşvikler için çalışmak, bu projelere öncülük etmek.

ç) Kadınların ve çocukların yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel sorunların önlenmesine ve oluşan hasarın onarılmasına yönelik bireysel ve kurumsal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak.

d) Merkezin amaçlarına uygun seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yaparak toplumsal farkındalığı artırmak.

e) Üniversite öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde aile, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarını teşvik etmek ve akademik destek sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle ve merkezlerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkanları oluşturmak.

g) Merkezin amaçları dahilinde sertifikalı-sertifikasız, örgün ya da uzaktan eğitim yolu ile eğitimler ve kurslar düzenlemek.

ğ) Merkezin faaliyetlerinin, kitap, dergi, makale, gazete, TV ve radyo gibi yollarla kamuoyuna aktarılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, kadın ve aile çalışmaları konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Aynı kişi üst üste en fazla iki kez Müdür olarak görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet etmek üzere müdür yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır.

(4) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda karara bağlandığı şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitedeki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınlar yapan Üniversite öğretim elemanları ve idari personelinden toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınları olan tecrübeli kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün oluru ile görevlendirilen 6 kişi ve Müdürden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi en kıdemli Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan organdır. Danışma Kurulu, Üniversitedeki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınları olan öğretim elemanları ile istekleri halinde; ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde görevli diğer öğretim elemanlarından, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınları olan tecrübeli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen 11 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür.