9 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31479

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) ve (dddddd) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (pp) bendinde yer alan “kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) Dengeleme birimi: Dengelemeye katılabilecek bir üretim, tüketim veya elektrik depolama tesisini ya da üretim veya tüketim tesisinin bir bölümünü,”

“dddddd) Piyasa İşletmecisi temerrüt yönetimi katkısı: Piyasa İşletmecisinin işlettiği veya yan hizmetler piyasası hariç olmak üzere mali uzlaştırma işlemlerini yürüttüğü ve merkezi karşı taraf olarak hizmet sunduğu piyasalarda katılımcıların temerrüde düşmeleri halinde piyasa işletim gelir tavanından ödemeyi taahhüt ettiği tutarı,”

“iiiiii) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen tesisi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık tarafından kabulü yapılmış bir üretim veya elektrik depolama tesisine ilişkin kayıt işlemlerinin tamamlanmamış olması halinde, söz konusu üretim veya elektrik depolama tesisinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. İletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından herhangi bir tahakkuk ve ödeme yapılmaz. Bu üretim veya elektrik depolama tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

b) Sisteme bağlantısı gerçekleştirilerek tesis kabulü yapılmış ancak Bakanlık tarafından kabulü yapılmamış bir üretim veya elektrik depolama tesisinin, iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisini, sınırları içinde bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketinden ya da ilgili üretim tesisine ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin Piyasa İşletmecisine kaydettirilmesi suretiyle tedarik etmesi esastır. Aksi durumda, bu üretim veya elektrik depolama tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Söz konusu üretim veya elektrik depolama tesisinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, iletim” ibaresi, “ile yalnızca satış teklifi sunarak işlem yapmak üzere dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler” ibaresi ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “geçici” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması ile Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşmasını imzalamış olması,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “bağlantı noktası.” ibaresi “bağlantı noktası,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Elektrik depolama tesisleri,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “üniteler,” ibaresi “üniteler.” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Bağımsız olarak yük alabilen, yük atabilen ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis edilmiş sayaçlar vasıtasıyla uzlaştırma dönemi bazında bağımsız olarak ölçülebilen üretim, tüketim ya da elektrik depolama tesislerinden ya da ünitelerden aşağıdakilerden her biri bir dengeleme birimidir:”

“c) Adına kayıtlı bulunduğu piyasa katılımcısı tarafından talep edilen ve katılımı Sistem İşletmecisi tarafından uygun bulunan elektrik depolama tesisleri.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “geçici” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Tüzel kişilik kaydı sırasında teslim edilmiş olanlar hariç olmak üzere, üretim tesislerine ait lisanslar ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi veya müstakil elektrik depolama tesislerinin derç edildiği üretim veya tedarik lisanslarının temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce şirket kaşesi üzerine imzalanmış sureti,

ç) Üretim tesisleri, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik depolama tesislerine ait kabul tutanağı,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kendi adına kayıtlı üretim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, elektrik depolama tesisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Piyasa katılımcılarının ilgili üretim/tüketim tesislerinin ve/veya elektrik depolama tesislerinin üretim/tüketimlerini, Sistem İşletmecisi tarafından herhangi bir talimat verilmediği sürece, KGÜP’lerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirmeleri esastır. Üretim/tüketim tesislerinin ve/veya elektrik depolama tesislerinin üretim/tüketimlerini KGÜP’lerine ve Sistem İşletmecisi tarafından verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri, dengeleme birimi olan üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri için MYTM veya ilgili BYTM’ler, diğer üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri için ilgili BYTM’ler tarafından takip edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Piyasa katılımcılarının teminat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen merkezi uzlaştırma kuruluşuyla, ilgili anlaşmayı imzalayarak, çalışmaları esastır. Tüm piyasa katılımcıları, bireysel olarak, teminatlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi için merkezi uzlaştırma kuruluşunda teminat hesapları açarlar. Bu hesapla ilgili tüm işlemlere ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma kuruluşuna yetki verilir. Nakit teminat hesabına ilişkin nemalandırma kaynaklı tutarlar, yasal yükümlülükler ve hizmet bedeli düşüldükten sonra, ilgili piyasa katılımcısına yansıtılır. Piyasa katılımcıları, teminatlarını birden fazla banka kullanarak sunabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 124/A maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasası teminat işlemleri, 124 üncü maddenin beşinci fıkrasının (g) bendinde yer alan hükümlere göre yürütülür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 132/C maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “dengeleme faaliyetleri” ibaresi “piyasası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan “başlamış olan uzun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısa” ibaresi ve “bloke edilmesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, avans borcunun ödenmesine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 132/D maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Piyasa katılımcısının, serbest cari hesabında bulunan tutarın ve/veya Teminat Usul ve Esasları uyarınca sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde olan TL cinsinden nakit teminat tutarının ilgili avans ödeme bildirimine ilişkin katılımcının borcunu karşılayacak seviyede olması durumunda, katılımcının avans borcu, bu tutarlardan otomatik olarak karşılanır ve katılımcı temerrüde düşmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 132/E maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) ve (f) bentlerinin sonuna sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(2) Piyasa katılımcısının, serbest cari hesabında bulunan tutarın, Teminat Usul ve Esasları ile VEP Usul ve Esasları uyarınca sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde olan TL cinsinden nakit teminat tutarının katılımcının ilgili fatura bildirimine ilişkin borcunu karşılayacak seviyede olması durumunda ilgili katılımcının borcu, bu tutarlardan otomatik olarak karşılanır ve katılımcı temerrüde düşmez.”

“Yapılan işlem hakkında piyasa işletmecisinin internet sitesinden bilgilendirme yapılır. Bu piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine karşı tüm mali yükümlülüklerini tamamlamasını takip eden üç fatura dönemi için portföyüne serbest tüketici kaydetmesine izin verilmez. Söz konusu piyasa katılımcısı hakkında ivedilikle Kuruma bilgi verilir ve Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilir.”

“Bu piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine karşı tüm mali yükümlülüklerini tamamlamasını takip eden üç fatura dönemi için portföyüne serbest tüketici kaydetmesine izin verilmez. Söz konusu piyasa katılımcısı hakkında ivedilikle Kuruma bilgi verilir ve Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 132/G maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Lisansın sona erdiği veya iptal kararının bildirildiği tarihten sonraki dönemler için, söz konusu piyasa katılımcısının portföyünde bulunan üretim tesisleri ya da elektrik depolama tesislerinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. İletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından herhangi bir tahakkuk ve ödeme yapılmaz. Bu üretim tesisi ya da elektrik depolama tesislerinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 132/İ maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(i)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (j)” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Piyasa katılımcısının, serbest cari hesabında bulunan tutarın, VEP Usul ve Esasları uyarınca sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde olan TL cinsinden nakit teminat fazlasının ve/veya temerrüt garanti hesabı katkı payı TL cinsinden nakit fazlasının ilgili fatura bildirimine ilişkin piyasa katılımcısının borcunu karşılayacak seviyede olması durumunda; piyasa katılımcısının borcu, bu tutarlardan otomatik olarak karşılanır ve piyasa katılımcısı fatura temerrüdüne düşmez.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2009

27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/10/2009

27363

2-

26/11/2009

                   27418 (Mükerrer)

3-

17/4/2010

27555

4-

6/11/2010

27751

5-

20/2/2011

27852

6-

3/11/2011

28104

7-

3/3/2012

28222

8-

18/9/2012

28415

9-

30/12/2012

                       28513 (2. Mükerrer)

10-

5/1/2013

28519

11-

28/3/2015

29309

12-

15/7/2015

29417

13-

29/4/2016

29698

14-

28/5/2016

29725

15-

30/10/2016

29873

16-

14/1/2017

29948

17-

16/5/2017

30068

18-

18/1/2018

30305

19-

17/11/2018

30598

20-

9/8/2019

30857

21-

2/2/2020

31027

22-

21/4/2020

31106

23-

28/7/2020

31199

24-

20/2/2021

31401