7 Mayıs 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31477

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.