3 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31473

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR AİLE

İŞLETMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SAİM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; aile işletmelerinin girişimcilik özelliklerini, kültürel değerlerini, iç ve dış çevre unsurları ile etkileşimlerini, yaşadıkları temel sorunları sistematik biçimde incelemek, ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizde aile işletmelerinin (küçük, orta, büyük ölçekli) sürdürülebilirlik kazanması için mevcut koşulları inceleyerek yaşanan sorunları tespit etmek ve sorunların çözümü için öneriler geliştirmek.

b) Aile işletmelerinin sürdürülebilirlikleri ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluş personelinin gelişimi konusunda seminerler, konferanslar, söyleşiler, eğitimler düzenlemek.

c) Küçük aile işletmelerinin orta ve büyük ölçekli işletmelere geçiş sürecinde yaşanan değişimin yönetilmesine dair sorunları tespit etmek.

ç) Aile işletmelerinde uygulanan işletmecilik kültürünün temel özellikleri ile bu kültürün nesiller arasındaki geçiş sürecini incelemek.

d) Ülkemizde aile işletmelerinin gelişimi ve sürdürülebilirliği ile ilgili Üniversite kütüphanesi bünyesinde veri tabanı oluşturmak.

e) Aile işletmeleri konusunda çalışan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve  kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin ilgili anabilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili anabilim dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin personel ihtiyacını gerekçeleriyle birlikte Rektöre sunmak.

e) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Araştırma projeleri üretmek, bu alandaki proje tekliflerini değerlendirmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek ve çalışma programını değerlendirmek.

ç) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

d) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı burs temin etmek üzere girişimlerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili alanlarda çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlar arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dokuz üye olmak üzere toplam on üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak çoğunluk şartı aranmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri, oy hakları olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.