3 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31473

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞLI SAĞLIĞI VE BAKIMI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve yaşlı bakımı alanında ulusal ve uluslararası politikaların belirlenmesine katkı vermek, yaşlı sağlığı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, yaşlı sağlığı ve hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik ve bilimsel araştırmalar yapmak, organizasyonlar düzenlemek, yaşlı sağlığı ve bakımı alanında iş birlikleri yaparak projeler geliştirmek ve yürütmek, yaşlı sağlığı ve bakımı alanındaki çalışmaları gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin yaşlı sağlığı ve bakımı alanında ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşlı sağlığı ve yaşlı bakımına ilişkin politikaların oluşturulmasına ve planların uygulanmasına katkı sağlamak.

b) Muğla ilinde yaşlı nüfusa ilişkin demografik, sağlık ve hastalık göstergelerini izlemek, sağlıklı yaşlanmak için programlar oluşturmak ve uygulamak.

c) Yaşlı sağlığı, hastalıkları ve yaşlı bakımına ilişkin epidemiyolojik ve bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, projeler geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Üniversitenin ilgili birimleri ve ilgili ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, bu alanda öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin eğitilmesine yardımcı olmak.

d) Yaşlı bireylerin evde ya da kurumda bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

e) Yaşlı sağlığı, hastalıkları ve bakımı alanında sağlık çalışanlarına, hastalara ve ailelerine farkındalığı artırıcı eğitimler vermek.

f) Yaşlı sağlığı, hastalıkları ve bakımı alanında kurs, kongre, konferans, çalıştay, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere Merkez adına katılmak.

g) Yaşlı sağlığı, hastalıkları ve bakımı konusunda toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yapmak, yaşlı sağlığı, hastalıkları ve bakımı hakkında aydınlatıcı bilgilerin kamuoyunda paylaşılması amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri Rektörlüğe teklif etmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üyeler ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek karar almak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok 15 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda görüş bildirmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.