3 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31473

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/12/2020 tarihli ve 31347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “bilimsel hazırlık programı için dört yarıyılı” ibaresi “bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Mücbir sebepler dışında, öğrencinin veya öğrencinin tez danışmanının, tez danışman değişikliği talepleri, yüksek lisans programları için en geç öğrencinin tez dersine kayıtlandığı ikinci dönemin sonuna kadar, doktora programları için en geç öğrencinin tez dersine kayıtlandığı dördüncü dönemin sonuna kadar yapılabilir. Tez danışman değişikliği, gerekçesi ile birlikte EABD Başkanının onayı sonrasında EYK tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve EYK kararı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)  Not ortalamasına katılan ve İEÜ/Yerel kredisi olan derslerden, yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin en az CB harf notu alması gerekir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları ile bu notların statüsü aşağıda gösterilmiştir:

 

                                                                                      Yüksek Lisans                   Doktora

    Harf Notu           Katsayı               Puan                     Öğrencisi İçin               Öğrencisi İçin

         AA                  4,00                90-l00                          Geçer                            Geçer

          BA                  3,50                85-89                          Geçer                            Geçer

          BB                   3,00                80-84                          Geçer                            Geçer

          CB                   2,50                75-79                    Koşullu Geçer               Koşullu Geçer

          CC                   2,00                70-74                    Koşullu Geçer              Başarısız-Kalır

          DC                  1,50                65-69                   Başarısız-Kalır              Başarısız-Kalır

         DD                  1,00                60-64                   Başarısız-Kalır              Başarısız-Kalır

          FD                   0,50                50-59                   Başarısız-Kalır              Başarısız-Kalır

          FF                   0,00           49 ve aşağısı              Başarısız-Kalır              Başarısız-Kalır       ”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “üç gün” ibaresi “üç iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan ders başarı notuna ilişkin hükümler 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi öncesinde bilimsel hazırlık programı dersi alan öğrenciler hakkında uygulanmaz.  Dördüncü fıkra kapsamında bilimsel hazırlık programı dersi alan yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde aldığı bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD harf notuyla, beşinci fıkra kapsamında bilimsel hazırlık programı dersi alan doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC harf notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki dönem sonu başarı notları, öğrencinin yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmasına bakılmaksızın, 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde alınan lisans dersleri için en az DD, yüksek lisans dersleri için en az CC, doktora dersleri için en az CB olarak uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2020

31347