3 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31473

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ BANGLADEŞ ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi ile Bangladeş’teki kamu ve özel sektör kuruluşları ve Bangladeş’in yurt dışındaki misyonları arasında ulusal ve uluslararası nitelikte, ekonomik, sosyal, teknolojik, sanayi ve ticaret alanlarında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, sosyal etkinlikler ve diğer etkinlikler aracılığı ile uluslararası ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek ve talep durumunda ilgili resmi ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla iş birliği içinde çalışmak ve etkinlikler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) Bangladeş’teki üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Üniversite arasında bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal iş birliğinin gelişmesini teşvik etmek; bu amaçla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim elemanları ile iş insanlarının ve profesyonellerin ülkeler arasındaki hareketliliğinin artmasına katkıda bulunmak.

c) Bangladeş’in dili ve kültürünün eğitimini vermek, bu eğitimin geliştirilmesini ve bu konudaki araştırmaları teşvik etmek.

ç) Bangladeş’te eğitim almak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek; sergi, müsabaka ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

e) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım, gösteri, festival, müsabaka gibi etkinlikler yapmak veya bu etkinliklere katkıda bulunmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yapmak.

g) Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

ğ) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim ve ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifikalı veya sertifikasız öğretim programları düzenlemek.

h) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımlarda bulunmak.

ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

i) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıllık süreyle Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Mütevelli Heyete sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili Bangladeş’teki kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede görevli öğretim elemanları ve/veya Bangladeş ile ilgili kurum ve kuruluşlardan ve STK’lar arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek dört üye ile beraber toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek; ve görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

ç) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.

e) Yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek en az beş en fazla yedi kişi Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine Mütevelli Heyeti Başkanının Başkanlığında çoğunluk aranmadan toplanır.

(4) Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeler önerebilir. Danışma Kurulunun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 14 – (1) Merkez, ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.