2 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31472

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her yarıyılın da 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim görülmesi halinde bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle bir dersin başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencilerin çalışmalarının tümünün değerlendirmeye alınarak, öğretim birimi kurulunca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ölçü birimini,

c) Bağıl değerlendirme: Öğrencinin yarıyıl içi değerlendirme notları ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeylerinin yüzdelik sisteme göre belirlenmesini,

ç) Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK): Bologna çalışmalarının yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmelerini yönlendirmek üzere oluşturulan komisyonu,

d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmayı ifade eden ölçü birimini,

e) Ortak seçmeli dersler: Fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı yarıyılda alması gereken OSD kodlu dersleri,

f) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri,

g) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi,

ğ) Öğretim birimi: Uşak Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

h) Öğretim birimi kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

ı) Öğretim birimi yönetimi: Fakültelerde dekanlık, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürlüğü,

i) Öğretim birimi yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

j) Ön şart: Bölüm/programda yer alan bir dersin seçilebilmesi için, önceden başarılması gereken dersleri veya sağlanmış olması gereken koşulları,

k) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

l) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Seçmeli ders: Bölüm/programda yer alan veya başka bölüm/programlardan alınmasına izin verilen ve Senatoca belirlenen şartlarda öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulundurularak seçilen danışmanca onaylanan dersleri,

n) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

o) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere devamını gerektirmeyen öğretim şeklini,

ö) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

p) Zorunlu ders: Bölüm/programda yer alan öğrencinin kayıt olup başarmak zorunda olduğu dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya en az % 30 oranında yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim yılı, süresi ve akademik takvim

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Senatonun kararıyla yarıyıl sonu sınavları hariç her biri en az on dört hafta ve en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ancak Senatonun kararı ile meslek yüksekokullarında bir eğitim-öğretim yılı üç yarıyıldan oluşabilir.

(2) Eğitim-öğretimin başlangıç tarihleri, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav tarihlerini içeren akademik takvim, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkeler çerçevesinde Senato tarafından belirlenir. Resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav tarihleri bu sürenin dışında tutulur.

(3) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diploması alırlar.

(4) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(5) Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yer alan beşinci düzey önlisans için, asgari 120 kredi (AKTS); altıncı düzey lisans için, 240 kredi (AKTS); yedinci düzey yüksek lisans için, asgari 90 kredi (AKTS) ve sekizinci düzey doktora için asgari 180 kredi (AKTS) esas alınır. Tıp doktorluğu programı 360 kredi (AKTS), diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimliği programları 300 kredi (AKTS) olup; bu programlar, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlardır.

Eğitim-öğretim bölüm/programları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim, kısmen veya tamamı uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir. Bu eğitim-öğretim programlarında okutulacak dersler; seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulaması gibi teorik ve/veya uygulamalardan oluşur.

(2) Derslerin yarıyıllık veya yıllık olarak düzenleneceği, seçmeli veya zorunlu olacağı, uzaktan eğitimle verileceği, haftalık teorik ve uygulama saatleri kredi veya AKTS değerleri varsa ön şartları ile yarıyıllara ve yıllara göre dağılımı ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Eğitim-öğretim programlarındaki değişiklikler, zorunlu haller dışında uygulanacağı eğitim-öğretim yılından önceki Mayıs ayı sonuna kadar Bologna Eşgüdüm Komisyonuna sunulur.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 8 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim harçları 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

Üniversiteye giriş

MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve istenen belgeler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenir. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Öğrenci adayı, belirlenen süre içinde kaydını elektronik olarak veya şahsen başvurarak yapar. Ancak geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, belirlenen esaslara uymak koşuluyla on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların noter tarafından yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile yaptırılabilir. Süresi içinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler.

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışında özel yetenek gerektiren tüm bölümlere, özel yetenek sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerin kayıtları yapılır. Özel yetenek sınavları ile ilgili işlemler ve esaslar, ilgili birimlerce hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen esaslara göre düzenlenir.

(4) Bir öğrenci aynı anda açık öğretim fakülteleri hariç, iki lisans ve iki önlisans bölüm/programa kayıt yaptıramaz. Bu durumu tespit edilen öğrencilerin kayıtları silinir ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumları arasında ve Üniversite içerisinde eş değer programlar arasında yapılan yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri, geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süreler toplamına katılarak hesaplanır.

(2) Dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili birimin yönetim kurulunca düzenlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 11 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine öğretim birimi yönetimi tarafından bölümün öğretim elemanlarından biri danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman, öğrencinin her türlü akademik bilgisini takip eder, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur ve öğretim birimi yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar.

(3) Danışman öğretim elemanları Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde işlem yaparlar.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili birimin belirleyeceği esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktardaki katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme işlemlerini yaparlar.

(2) Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Ayrıca ders kaydını yapmayan, sadece katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz.

(3) Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında akademik takvimde belirtilen süreler ve Senato tarafından alınacak kararlar doğrultusunda işlem yapılır. Belirtilen bu süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrenciler, bir yarıyılda ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yarıyıldan başarısız oldukları dersler ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde derslere kayıt yaptırabilirler.

(5) Öğrenciler her yarıyıl kayıt olacakları dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanlarının onayına sunar. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur. Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili tüm sorumluluklar öğrenciye aittir.

(6) Alt yarıyıllardaki tüm dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması 3.00 ve üzerindeki öğrenciler, danışmanlarının da onayını alarak bir üst yarıyıldan alacakları dersler ile birlikte 45 AKTS’ye kadar ders alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilirler.

(7) Öğrenciler, danışmanın onayını almak koşulu ile genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları dersi, dersin tekrar açıldığı yarıyıllarda 45 AKTS’yi aşmayacak şekilde tekrar alabilirler.

(8) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim bölüm/programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yolu ile verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ek ödeme talep edilmez.

Kayıt dondurma

MADDE 13 – (1) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Haklı ve geçerli nedenler/mazeretli ders kayıtları

MADDE 14 – (1) Kayıt dondurma/mazeretli ders kayıtları ile ilgili olarak haklı ve geçerli kabul edilen mazeretler şunlardır:

a) Öğrencilerin öğrenime devam edemeyeceğine ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporunun sunulması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Tabii afetler sonucu öğrencinin öğrenimine devam edemeyeceğine ilişkin mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belgenin sunulması.

ç) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin bulunmadığını gösteren belgenin sunulması.

d) Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkûmiyet halinde olması.

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk halinin bulunması.

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Derslere devam

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Devam koşulunu yerine getirmiş, ancak sınavlarda başarılı olamamış öğrenciler için, tamamı uygulamalı derslerin dışında devam şartı aranmaz. Derslerin devam ve takibi o derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır.

(2) Uzaktan eğitim şeklinde verilen derslere ders kaydı yaptırmış olmak şartıyla devam şartı aranmaz. Uzaktan eğitim bölümlerinde/programlarında derslere devamla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınan tamamı uygulamalı derslerin dışında devam şartı aranmaz. Ancak, geçmiş olduğu dersin yerine yeni bir ders alınması durumunda devam şartı aranır.

Mazeret sınavları

MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilere ilişkin Senatoca belirlenen esaslar doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli mazereti nedeniyle sadece ara sınavlara giremeyen öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca yarıyıl/yılsonu sınavından önce mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav hakları aynı yarıyıl içinde, ilgili birim yönetim kurulunca tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullandırılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Ülkemizi, Üniversiteyi ya da ili temsil etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrencilere kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından faaliyet süresince izin verilebilir. Bu durumdaki öğrenciler izin süresi içerisinde takip etmeleri gereken derslerden devamsız sayılmazlar. Yapılan ara sınavlar için birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır.

(4) Mazeret sınavları her yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(5) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavları açılmaz.

Derslerle ilgili muafiyet ve intibak

MADDE 17 – (1) Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için ilk kayıt olduğu yarıyılın başında muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebini eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta içinde yapması gerekir. Öğrencinin muaf sayılan derslerinin notları ve harf karşıtları transkriptine işlenir. Başarı ortalaması hesaplanırken değerlendirmeye alınır.

(2) İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak komisyonunun görüşünü alarak karar verir.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başında bazı derslerden muafiyet sınavı açılabilir. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir. Bu sınavdan öğrencinin almış olduğu not harf notuna dönüştürülerek transkriptine işlenir.

(4) İntibakı yapılan öğrencinin başladığı sınıftan önceki yılları, eğitim-öğretim süresine sayılır.

(5) Dikey ve yatay geçişle gelen öğrenciler, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası gereğince muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden ders almak istediği takdirde, söz konusu dersi ikinci kez alıyor kabul edilir ve en son aldığı not geçerli sayılır.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, ödev, seminer, sunum veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların ilgili öğretim elemanının talebi ve bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulu karar verir ve yarıyılın ilk iki haftası içinde ilan edilir. Ara sınavların toplamının, hazırlık sınıfı dışında başarı notuna katkısı %30’dan az, %50’den fazla olamaz. Ancak savaş, deprem, salgın ve benzeri hallerde Senato, ara sınav ve yılsonu sınav notunun ders başarı notuna katkı oranını geçici olarak değiştirebilir. Bağıl değerlendirme uygulanmasında oranların belirlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Sınav programları sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili yönetim kurullarınca belirlenerek öğrencilere duyurulur. Öğrencinin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir. Yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihte yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır. Derste değerlendirmeye esas olarak kullanılacak ölçme yöntemini ilgili öğretim elemanı belirler.

(3) Mezun olabilmek için zorunlu staj çalışması da dâhil olmak üzere, devam koşulunu yerine getirmiş, güz/bahar/yaz öğretimi sonunda tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvurmaları halinde Üniversitenin ilgili birimi tarafından belirlenen tarihte bir defaya mahsus tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır. Tek ders sınavına girip başarısız olan öğrenciler tek ders sınavına girdiği dersi, dersin açıldığı dönemde tekrar alırlar. Bu sınavlardan alınan not ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

(4) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde birim yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Belirtilen gün ve yerde sınava girmeyen öğrenci sınava girmemiş ve başarı kat sayısı olarak sıfır almış sayılır. Ancak bütünleme sınavlarında sınava girmeyen öğrencinin, sınavına girmediği dersin son sınavından aldığı not ve başarı katsayısı geçerlidir.

(5) Sınavların düzeni birim yönetimince sağlanır. Sınavlara giren öğrenci, birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran ve kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır not verilir ve ilgili öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Öğretim elemanları sınavların bittiği en son tarih itibarıyla ara sınavdan yedi, yarıyıl/yılsonu sınavından üç ve bütünleme sınavından sonraki iki takvim günü içinde, sınav sonuçlarını ilan etmek ve sınav evrakını ilgili birime, sınavların bitiminden itibaren on beş takvim günü içinde teslim etmek zorundadırlar. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar ilgili eğitim birimince en az iki yıl saklanır.

(7) Not girişlerinin otomasyon sistemine zamanında girilememesi halinde, ilgili öğretim elemanının dilekçesi ve not listesi birim yönetim kurullarında görüşülerek karara bağlandıktan sonra birim öğrenci işleri tarafından programa işlenir.

(8) En az iki yıl saklanan belge ve tutanaklar, ilgili birim tarafından kurulan imha komisyonunca tutanak altına alınarak imha edilir. İmha komisyonu, ilgili birim yöneticisi, bölüm veya program başkanı ve fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu sekreteri olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki iş günü içinde, sonuçlara ilgili birim yönetimine maddi hata gerekçesiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğretim elemanı en geç iki iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Not değişiklikleri birim öğrenci işleri tarafından otomasyon sistemine işlenir.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden veya 100’lük sisteme döndürülecek şekilde değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl içi değerlemelerinin türü, atölye, laboratuvar, pratik çalışma gibi uygulamaların ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde bölüm başkanlığının talebi ve birim yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin ara sınav ile yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun toplanması sonucunda virgülden sonra iki basamak alınarak dersin başarı ortalaması belirlenir.

(2) Bağıl değerlendirme sistemi belirlenen esaslar doğrultusunda tüm öğrencilere uygulanır.

(3) Dersin başarı notu, mutlak veya dersin başarı ortalaması esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulanmasındaki en az öğrenci sayısı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. Mutlak veya bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen aşağıdaki başarı notları verilir:

     Başarı notu           Katsayı        Yüzde veya yüzlük karşılığı           Derecelendirme

           AA                   4.00                           90-100                               Mükemmel

            BA                   3.50                            85-89                                   Çok iyi

            BB                   3.00                            80-84                                       İyi

            CB                   2.50                            75-79                                     Orta

            CC                   2.00                            70-74                                    Geçer

            DC                   1.50                            65-69                                Şartlı geçer

           DD                   1.00                            60-64                                Şartlı geçer

            FD                   0.50                            50-59                                  Başarısız

            FF                    0.00                             0-49                                   Başarısız

            DZ                   0.00                         Devamsız                              Başarısız

            YT                     —                             Yeterli                                  Başarılı

            YZ                     —                            Yetersiz                                Başarısız

(4) AA, BA, BB, CB, CC ve YT notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. DC veya DD notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. FD, FF, DZ ve YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir. Genel not ortalaması 2.00’yi sağlayamayan öğrenciler şartlı başarılı sayılan DC ve DD notu olan dersleri döneminde tekrar alırlar.

(5) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notu stajların başarı durumlarını belirlemek için kullanılır.

(6) DV (Devam Eden Çalışma) tez, bitirme ödevi ve yıllık uygulanan derslerde kullanılır. DZ notu ise devamsız öğrenciler için kullanılır.

(7) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile aynı yarıyılda açılan diğer seçmeli derslere kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli derse devam etmesi zorunludur ve yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu geçerlidir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi, dördüncü fıkradaki harf notları ile ifade edilerek ortalamaya katılır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 21 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her dersten alınan harf başarı notunun karşılığı olan değerin ilgili dersin AKTS kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının alınan derslerin AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Başarı denetimi

MADDE 22 – (1) Önlisans öğrencileri ikinci yarıyıl sonunda, lisans öğrencileri ise dördüncü yarıyıl ve üst yarıyılları sonunda 2.00 genel not ortalamasını tutturmak zorundadırlar. 2.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslerle birlikte kendi istekleri ile danışmanlarının onayını da alarak başardıkları derslere de kayıt yaptırıp genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadırlar.

Bitirme ödevi, bitirme tezi ve stajlar

MADDE 23 – (1) Birimler bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya staj koyabilirler. Bu durumda öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Birimlerin söz konusu eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar, öğretim birimi kurullarınca belirlenip Senato tarafından onaylanır. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde söz konusu eğitim-öğretim faaliyetini yerine getirmeyen öğrenciler mezun olamazlar. Bütün derslerden başarılı olup, sadece stajı kalan öğrencilerden müfredatında staj dersi için kredi/AKTS belirlendiyse bu öğrenciler ders kaydı yaptırıp, ilgisine göre katkı payı/öğrenim ücreti öderler. Müfredatında staj dersi için kredi/AKTS belirlenmeyen öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Stajlar not ortalamasına dâhil edilmez. Başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir.

Mezuniyet işlemleri

MADDE 24 – (1) Kayıtlı oldukları birimin eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans ve önlisans öğrencileri mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin durumu, danışmanı ve bölüm başkanı tarafından incelenerek birim yönetim kurulunca mezuniyet kararı alınır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet tarihleri; akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu, bütünleme sınavı sonu, tek ders sınavı sonu ve yaz öğretim notlarının birim yönetim kurullarınca kabulü ile staj kurulunun staj notu verilmesini takip eden ilk iş günü olarak belirlenir.

Diplomalar

MADDE 25 – (1) İlgili komisyonca mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı dersleri gösteren mezuniyet transkripti, kayıtlı oldukları bölüm/programa göre önlisans veya lisans diploması verilir. Lisans öğrenimine devam eden öğrenciye; ilk dört yarıyıllık programı başarıyla tamamlaması, öngörülen genel not ortalamasını sağlaması ve kaydını sildirmesi şartıyla önlisans diploması verilir. Ancak bu şekilde alınan diplomalara meslek belirtilmeden ilgili bölümde iki yıllık yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibare yazılır.

(2) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan aldıkları diploma veya sertifikayı kaybedenlere diplomaları veya sertifikaları yeniden düzenlenerek verilir. Düzenlenen bu diploma ve sertifikalara kaçıncı defa verildiği ve verilme nedeni yazılır. Diploma veya sertifikalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir. Mezuniyete hak kazanan öğrencinin mezuniyeti ile ilgili kontrollerin yapılması ve ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından mezuniyetine karar alınması işlemi yapılır. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içerisinde diploması verilir.

Üstün onur ve onur belgesi

MADDE 26 – (1) İlgili komisyonca mezuniyetlerine karar verilen, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.50 ile 4.00 arasında olan öğrencilere üstün onur belgesi; 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrencilere onur belgesi verilir.

Kayıt silme veya sildirme

MADDE 27 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümleri ile aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

c) Açık Öğretim Fakültesi hariç, aynı anda birden fazla eş değer bölüm/programa (lisans/önlisans) kayıt yaptırması.

ç) Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın, kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

Öğrenci değişim programları

MADDE 28 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle yapılacak değişim programları ile Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin ders alma işlemleri

MADDE 29 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, öğrenim gördükleri birimden izin almak koşulu ile en fazla bir akademik yılı için her iki üniversitenin ilgili biriminin görüşü ve Senato/Üniversite Yönetim Kurulu/birim yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin ilgili birimlerinden ders alabilirler. Bu öğrenciler, ders kaydı yaptırdığı birimin mevzuat hükümlerine tabidirler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir. Üniversite öğrencileri de aynı yöntemle diğer üniversitelerden güz ve bahar dönemlerinde ders alabilirler. Diğer üniversitelerden ders alma işlemleri ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Yaz öğretimi

MADDE 30 – (1) Yaz öğretimi açılıp açılmaması ve yaz öğretimi ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Tebligat

MADDE 31 – (1) Her türlü tebligat, öğrenci bilgi sistemine ve öğrenci bilgi sistemindeki iletişim bilgilerinden birisine (açık adres, Üniversite tarafından verilen elektronik posta adresi veya telefon) iletilmesi veya üniversite internet adresinden ilan edilmesi durumunda tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci bilgi sistemindeki iletişim bilgilerini değiştirdikleri hâlde bunu bağlı oldukları birimlere bildirmemiş veya güncellememiş olanlar veya yanlış ya da eksik bilgi vermiş olan öğrencilerin var olan iletişim bilgilerine bildirimin gönderilmesi durumunda kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 28/8/2014 tarihli ve 29102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bağıl değerlendirme sistemi 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme sistemi olarak bu Yönetmelikten önce kendilerine uygulanan mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.