2 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31472

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/3/2013 tarihli ve 28591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdüre görevlerinde yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri arasından beş üye, Sanayi Odasının görevlendireceği beş üye olmak üzere 10 kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır.”

“Danışma Kurulu bağımsız olarak toplanıp karar alamaz; Yönetim Kurulunun daveti üzerine Yönetim Kurulu ile birlikte toplanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/3/2013

28591