2 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31472

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON VE SİVİL TOPLUM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ASBÜ-SİM): Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak.

b) Sosyal sorunlara yenilikçi çözüm önerileri sunmak.

c) İnovasyon, değişim ve dönüşüm alanlarında somut toplumsal çıktısı olan akademik araştırma odaklı projeler üretmek.

ç) Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda disiplinlerarası araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma alanında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Sosyal inovasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, işlevsel bir paydaş ağı kurmak ve sosyal inovasyon konusunda sürdürülebilir bir arayüz işlevi görmek.

e) Ankara’nın ve Türkiye’nin zengin sosyal birikim ve kültürel varlığını geliştirmeye, bireylere eşit ve kaliteli yaşam sunulmasına ve sosyal uyumun güçlendirilmesine katkı sunmak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum alanında araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmalarını geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Girişimcilik, rekabet ve regülasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek, piyasaların güvenli, etkili ve verimli işleyişine katkıda bulunacak veriler üretmek ve analizler yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Akademik araştırma odaklı disiplinlerarası çalışmalar yaparak sosyal inovasyon eksenli çözüm önerileri geliştirmek.

b) Kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal inovasyon stratejileri oluşturmak ve topluma katma değer yaratmak, merkezi ve yerel yönetimlere bu konuda danışmanlık sağlamak.

c) Kamu veya özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde sosyal bilimler alanlarında araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmek ve politika önerileri geliştirmek.

ç) Toplumsal düzeydeki sosyal sorunları inceleyerek tespitlerde bulunmak, stratejik çözüm önerilerinde bulunmak ve uygulamaya yönelik olarak ilgili paydaşlarla iş birliği yapmak.

d) Kentleşmenin getirdiği problemlere yönelik çalışmalara katkı sunmak.

e) Sosyal sorunları çözmek için yabancı bölge ve ülkelerle kıyaslamalar yaparak mevcut durumu ve en iyi uygulamaları belirlemek, politikalar üretmek ve iyi uygulamaların Türkiye’ye uyarlanmasına ilişkin uluslararası projelerde yer almak.

f) Diğer bölge ülkelerinin sosyo-ekonomik sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri sunmak.

g) Türkiye’nin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri, eylem planları ve kalkınma planları ile uyum içinde yenilikçi istihdam sağlama yöntemlerinin geliştirilmesine ve dezavantajlı grupların kültürel, ekonomik, sosyal alandaki görünürlüklerinin artmasına katkı sağlamak.

ğ) Çalışmalar sonucu elde edilen bilgi ve bulguların toplumda yaygın etki sağlamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında danışmanlık sunmak ve ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifikalı eğitim programı düzenlemek.

ı) Üniversite-sanayi iş birliği alanında araştırma yapmak, proje geliştirmek ve uygulamak, teknoloji geliştirme bölgesinde araştırma altyapısına dair çalışmalar yürüterek girişimcilerin geliştirilmesine dair eğitim organizasyonları ve kuluçka merkezlerine dair proje geliştirme ve teknik destek hizmeti ve danışmanlığını sağlamak.

i) Sivil toplum alanında kavramsal geliştirme, araştırma ve kurumsal kapasite geliştirme bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, danışmanlık hizmeti sunma ve projelerde yer almak.

j) Sağlık, haberleşme, enerji ve ulaşım gibi sektörlerde rekabet ekonomisi ve regülasyon uygulamaları ve politikaları alanında araştırmalar yapmak, eğitim ve diğer organizasyonları düzenlemek.

k) Sosyal etki analizi ve düzenleyici etki analizi çalışmalarını yapmak.

l) Sosyal etki analizi, sosyal laboratuar ve simülasyon merkezi alanında projelerde yer almak ve bünyesinde bu alanda çalışma grupları oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği en az bir, en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma grupları ve komisyonları belirlemek, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdür ve sosyal bilimler alanında araştırma veya uygulama deneyimi bulunan yetkin kişilerden Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu yılda en az dört defa salt çoğunluk ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planına uygun kararlar almak.

b) Müdürlüğün teknik raporlarını ve kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkeze bağlı alt birimlerin ve proje gruplarının oluşturulması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve bunların çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin yönergeler hazırlamak ve uygulama konusunda Müdüre yetki vermek.

ç) Ortak çalışmalar için kurumlar arası iş birliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.

d) Yıllık çalışma programı ve bütçe önerilerini incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Üniversiteye iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen, Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla kırk kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Müdüre önerilerde bulunmak.

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Müdür tarafından oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Müdür tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarının çalışmaları Müdür tarafından değerlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 4/12/2016 tarihli ve 29908 saylı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.