1 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31471

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan, Dördüncü Kısım Dördüncü Bölümünde sayılan Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Beşinci Bölümde sayılan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere, 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, tefecilik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 63 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında hüküm giymiş olmaması,”

“d) Şirket merkezi yerleşkesi, ek yerleşkeleri ve hizmet sunumuna ilişkin tesislerine; şirket çalışanlarına ya da yöneticilerine ilişkin personel sayısı ve nitelikleri, teknik, fiziki, mesleki yeterlilik ya da yerleşiklik şartlarını da içerebilecek şekilde Kurum tarafından belirlenen bildirim ve/veya kullanım hakkı başvuru formunda istenen bilgi ve belgeleri Kuruma göndermesi,”

“e) İşbu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 9 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak elektronik haberleşme tesisi kurulması, işletilmesi veya elektronik haberleşme hizmeti sunulması sebebi ile aynı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında Şirket ya da şirket ortakları veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler hakkında Kurum tarafından adli sürecin başlatılmamış olması,

f) 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin yeniden yetkilendirmemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, son üç yıl içerisinde şirketin ya da şirket hisselerinin en az yüzde onuna (%10) sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketlerin ilgili mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesinin iptal edilmemiş olmasının yanı sıra herhangi bir zamanda  ilgili mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesi iptal edilmiş şirkete ilişkin  ilgili fesih/iptal sebebinin/sebeplerinin ortadan kalkmış bulunması,”

“(5) Abone sayısı, trafik bilgileri, net satışlar ve benzeri kriterlere dayanılarak işletmecinin son üç yıl içerisinde hizmet sunmadığı tespit edilen ilgili yetkilendirmesi iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Kurum kayıtlarına giren bildirim başvuru formunda eksiklik/uygunsuzluk tespit edilen şirkete, söz konusu eksiklik/uygunsuzlukları gidermesi hususu bildirim başvuru formunun Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren en geç altmış gün içinde bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum, kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği haller için yapılan kullanım hakkı başvurusunu değerlendirir, belgelerinde eksiklik bulunan başvuru sahibine bu eksiklikleri gidermesi gerektiğini yazılı olarak veya ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik ortamda bildirir. Eksikliklerin, Kurum tarafından başvuru sahibine bildirilmesini müteakip üç ay içinde tamamlanmaması halinde, başvuru işlemden kaldırılır. Anılan belgelerde eksiklik bulunan şirketin Kullanım hakkı ücretini ödemiş olması, kullanım hakkı kazandığı anlamına gelmez.”

“(3) Kurum tarafından başvurusu kabul edilen şirkete, muhtemel ödeme tarihleri esas alınarak şirketin başvurduğu yılın sonuna kadar kıst olarak hesaplanan ilgili kullanım hakkı ücretini Hazineye gelir kaydedilmek üzere muhasebe biriminin veznesine veya ilgili banka hesabına yatırması bildirilir. Kurum tarafından kullanım hakkı ücretinin ödenmesine ilişkin başvuru sahibinin bilgilendirildiği tarihten itibaren iki ay içinde ödemenin yerine getirilmemesi halinde, başvuru işlemden kaldırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletmeci, her yıl bir önceki yıla ait gelir tablosunda yer alan net satışlarının on binde otuz beşi tutarında idari ücret öder. Bu ücrete esas olan matrah, işletmecinin yetkili olduğu döneme ait net satışlarıdır. Ancak yıllık alınan idari ücret, 10.000 Türk Lirası alt sınırından daha az olamaz. Söz konusu alt sınır her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Söz konusu uygulama 1/1/2018 tarihinden itibaren elde edilecek net satışlar için geçerlidir.”

“(4) İşletmeciler ilk defa yetkilendirme aşamasında yetkilendirildiği yıla ilişkin birinci fıkrada belirtilen alt sınır tutarını peşin ve tam olarak öderler. İşletmecilerin, ilk defa yetkilendirme aldıkları yıl içerisindeki yetkilendirilmiş oldukları döneme ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermeleri gerekir. İşletmecilerin, takip eden her bir yıla ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, bir sonraki yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermeleri gerekir. İşletmecilerin anılan belgeleri Kuruma göndermemeleri halinde; işletmecinin yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları ve anılan alt sınır tutarı esas alınarak idari ücret hesaplanır. İşletmeci, idari ücret ödemesini hesaplanan bu tutar üzerinden yapar.

(5) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen işletmeciler, iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde, yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden, ayrıca, bir önceki yıla ait idari ücreti ödememişler ise söz konusu yıla ilişkin net satışları üzerinden birinci fıkrada belirtilen oran ve alt sınır esas alınmak suretiyle idari ücret öder. Yetkilendirmenin iptal edildiği yıla ilişkin idari ücret alt sınırı kıst olarak hesaplanır.”

“(8) İşletmecilerden, Haziran ayı sonu itibarıyla alınacak olan idari ücretin, uygulanacak faizi ile birlikte Eylül ayının son gününe kadar kısmen veya tamamen ödemeyenlerin tüm yetkilendirmeleri iptal edilir. İdari ücretin eksik yatırıldığının daha sonra Kurumca tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksik miktarı, Kurum tarafından bildirilmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde faizi ile birlikte ödemeyen işletmecilerin tüm yetkilendirmeleri iptal edilir. Ancak Kurum, ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirmelerin bu fıkrada yer alan gerekçelerle iptali hakkında Bakanlığın görüşünü alarak karar verir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ve (b) bendi ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ocak ayının bitimini takip eden iki aylık sürenin sonuna kadar kullanım hakkı ücretini (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle birlikte yatırmaması durumunda kullanım hakkı iptal edilir.”

“b) İşletmecinin kullanım hakkı ücretlerini ödememesi neticesinde kendisine tahsisli tüm kullanım haklarını yitirmesi halinde, işletmecinin Kuruma ilettiği talebi üzerine ve ilgili hizmet bildirim kapsamında sunulabiliyor ise sadece bildirim kapsamında kaydı devam eder, talebin olmaması halinde ilgili yetkilendirmesi iptal edilir.”

“(5) İptal edilen kullanım hakkına ilişkin olarak Ocak ayı başından itibaren iptal tarihine kadar hesaplanacak kullanım hakkı ücreti (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere), bu ücretin 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle birlikte Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince tahsil olunur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (l) bentleri, aynı fıkranın (n) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruma bilgi ve belge verilmesi: İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirmesi kapsamında istenen veya düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz olarak Kurumca istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür. İşletmeci, yetkilendirme başvurusunda istenen bilgi ve belgelerden;

1) Ticaret sicil gazetesinde yer alan ana faaliyet alanındaki değişiklikleri,

2) İşletmecinin unvanı, resmi yazışma adresi, elektronik tebligat yapmaya elverişli elektronik tebligat adresi, ücretsiz aranabilen tüketici çağrı merkezi numarası, vergi dairesi ve numarasındaki değişiklikleri,

3) İşletmeciyi Kurum nezdinde idare ve temsile yetkili kişilerde meydana gelen değişiklikleri,

4) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerin adli sicil belgelerindeki değişiklikler ile söz konusu ortakların ve temsile yetkili kişilerin değişmesi halinde yeni ortakların ve temsile yetkili kişilerin adli sicil belgeleri,

5) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların adli sicil belgelerindeki değişiklikler ile söz konusu ortakların değişmesi halinde yeni ortakların adli sicil belgeleri,

ve değişiklikleri tevsik eden belgelerin asıllarını ya da noter onaylı örneklerini; değişikliklerin yapılmasını müteakip bir ay içerisinde, Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum nezdinde şirketi idare ve temsile yetkili kişilerde değişiklik olması halinde güncel imza sirküleri veya noter onaylı imza beyannameleri ile birlikte söz konusu kişilerin yetkilerini belirtir gerekli belgelerin Kuruma iletilmesi gerekir. Ayrıca, işletmeci, bildirim veya sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı başvuru formunda yer alan bilgi ve belgelerden değişiklik olanları, 2020 yılında başlamak üzere her beş yılda bir, ilgili yılın Mayıs ayı içerisinde Kuruma göndermekle yükümlüdür. Kurum, işletmecilerden veya yetkilendirme başvurusunda bulunanlardan temin edeceği bilgi ve belgeleri veya yapacağı bildirimleri belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da temin edebilir veya bildirebilir.”

“c) Hisselerin devri: İşletmeciler, yüzde on ve üzeri hisse devir, edinim ve hareketleri işlemlerinden önce Kurumdan izin almak zorundadır. İşletmeciler, yüzde ona kadar olan hisse devri, edinimi ve hareketleri halinde Kurumu en geç bir ay içerisinde bilgilendirir.

1) Bildirim veya kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş işletmecilerin hisselerine sahip olan şirketlerde hisse sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin sahibi bulunduğu hisselerin, işletmecinin kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açmayan devirleri ile ilgili hususlarda Kuruma bilgi verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

2) Hisselerin devredildiği gerçek kişilerin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen şartları taşıması esastır.

3) Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkına sahip işletmecinin şirket hisselerinin sermaye piyasasına ilişkin mevzuata göre halka arzı durumunda 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü aranmaz.

4) Kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan her nevi hisse devrinden önce Kurumdan izin alınması zorunludur.”

“l) Yetkilendirmenin feshi veya iptali: Kurum tarafından yetkilendirilen işletmeci, iptal ettirmek için talepte bulunduğu yetkilendirme kapsamında halihazırda elektronik haberleşme altyapısı işletmediğini, hiçbir aboneye sahip olmadığını veya aboneleriyle ilişkisini kestiğini ve abonelerine geçmişte hizmet sunduğu tarih aralığını beyan ederek yetkilendirmenin iptal edilmesi için Kuruma yazılı talepte bulunabilir. Bu talepten sonra Kurum tarafından işletmeciden abonelerine hizmet sunduğu son beş yıllık döneme ilişkin kayıtları, abone kütük bilgilerini ve hizmet sunumuna ait donanımı (harddisk ve benzeri) Kurumun belirlediği şekilde gönderir. Ayrıca, Kurum tarafından gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi ve belge istenebilir ve/veya yerinde tespit yapılabilir. Kurum, uygun görmesi halinde söz konusu yetkilendirmeyi iptal edebilir. İşletmecinin herhangi bir mevzuata uymaması sonucu yetkilendirmesinin iptali söz konusu olduğunda, mevcut abonelerin mağduriyetlerinin önlenebilmesini teminen Kurum, iptale ilişkin işlemin tesis edildiği tarihten itibaren azami üç ay olmak üzere süre verip iptal tarihini öteleyebilir. İşletmeci Kurumun abone mağduriyetini gidermek için aldığı tedbirlere uymakla yükümlüdür. Söz konusu iptal hallerinde, Kurum, abonelere hizmet sunulan son beş yıllık döneme ilişkin kayıtları, abone kütük bilgilerini ve hizmet sunumuna ait donanımı yetkilendirmesi iptal edilen işletmeciden talep eder. Yetkilendirmenin yenilenmemesi durumlarında da iptal hükümleri uygulanır. Kurum, bu Yönetmelikte yer alan hallerin yanı sıra, sayısı sınırlandırılmış yetki belgesinde iptale ilişkin yer alan durumlarda da işletmecinin yetki belgesini iptal edebilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın iletim yetkisi iptal edilen işletmecilerin ilgili yetkilendirmeleri Kurum tarafından iptal edilebilir.”

“2) Uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan ve Kurum ile irtibatlı teknik altyapıyı kurmakla yükümlü işletmeciler, kullanıcılarına ait trafiği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş uydu yer istasyonları üzerinden geçirmekle yükümlüdür.”

“ö) Acentelik ve diğer iş modelleri: İşletmeci, yetkilendirildiği hizmete ilişkin sorumluluk kendisine ait olmak üzere, sunduğu hizmetlerin yaygın ve verimli pazarlanmasına yönelik olarak acentelik, bayilik, tek satıcılık verebileceği gibi; servis sağlayıcılığı, çözüm ortaklığı, servis dağıtıcılığı ve benzeri taşeronluk hizmetleri de alabilir. Bununla birlikte işletmeci, sunduğu elektronik haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına vermekle yükümlü olup, söz konusu hizmeti başka kişi veya şirket adına sunulacak veya sunulduğu izlenimi edinilecek şekilde veremez. İşletmeci tarafından sunulan hizmetlerin satış ve pazarlanmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez.

2) Elektronik haberleşme hizmetinin sunumunda kullanılan her türlü yazılım veya yazılımın lisansı ile donanımın işletmeciye ait olması veya ilgili mevzuat çerçevesinde işletmeci tarafından temin edilmesi gerekir.

3) İşletmeci, acentelerinin/bayilerinin faaliyetlerinin yetkilendirme kapsamında bulunmasını sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede acentelerin/bayilerinin yetkilendirmeye ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmeleri durumunda, söz konusu ihlalden işletmeci sorumludur.

4) İşletmeci, tüketici mağduriyetlerinin yaşanmaması amacıyla, acentelerin/bayilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmeleri için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

5) İşletmeci, uygulayacağı iş modellerinde, vergilendirme ve faturalama gibi hususlarda ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermek durumundadır.

6) İşletmecinin acente/bayilerinin adı, unvanı, adresi, telefonu ve varsa internet sitesi bilgilerinin güncel olarak ve kolay erişilebilir bir şekilde işletmecinin internet sitesinde yayımlanması zorunludur. İşletmeci, acente/bayilerinin Kurum tarafından belirlenecek standartlara uymasını sağlamakla ve bunlara ilişkin personel listesi de dâhil olmak üzere bilgileri, belirlenecek periyotlarla Kuruma göndermekle yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Görev ve İmtiyaz sözleşmesi sahibi işletmecilerin hisse devri: Kurumla Görev ve İmtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeciye ait hisseler, ilgili mevzuat ve imtiyaz sözleşmesi hükümleri çerçevesinde devredilebilir. Hisseleri alacak gerçek kişilerin ya da tüzel kişilerin gerçek kişi ortaklarının, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Görev ve İmtiyaz sözleşmesi sahibi işletmeci, her türlü hisse devri, edinimi ve hareketleri halinde Kurumu en geç bir ay içerisinde bilgilendirir. Görev ve İmtiyaz sözleşmesi sahibi işletmeciler bakımından kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir, edinim ve hareketleri, Kurumun yazılı izni ile gerçekleştirilir. Hisselerin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uyulmaksızın devredilmesi veya edinilmesi halinde; Kurumun idari para cezası ve diğer idari müeyyide ve tedbirleri uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, anılan devrin Kurumca uygun bulunmaması ve Kurumca belirlenen süre içerisinde uygun hale getirilmemesi halinde söz konusu yetkilendirme Kurum tarafından iptal edilir. Hisseleri borsaya arz edilen İşletmecilerin, borsada gerçekleşen hisse devirleri bu hükmün dışındadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Yetkilendirmesi kapsamında hizmet sunmayan işletmecilerin yetkilendirmelerinin iptaline ilişkin geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) İşletmecinin son üç yıl içerisinde hizmet sunmadığının tespiti halinde yetkilendirmesinin iptal edilmesine ilişkin 7 nci maddenin beşinci fıkrasındaki hüküm, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonra uygulanmaya başlanır.

Yetkilendirme başvuru şartlarının mevcut işletmeciler tarafından sağlanabilmesine ilişkin geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bildirim veya bildirimle birlikte sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı verilmesi suretiyle yetkilendirilmiş hâlihazırdaki tüm işletmecilerin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde istenilen bilgi ve belgelerle birlikte 31/12/2023 tarihine kadar Kuruma başvurmaları gerekir. Söz konusu süre içerisinde istenilen bilgi ve belgelerle Kuruma başvurmayan işletmecilerin yetkilendirmeleri Kurum tarafından iptal edilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2009

27241

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/3/2010

27512

2-

9/6/2011

27959

3-

23/9/2011

28063

4-

18/11/2011

28116

5-

14/7/2012

28353

6-

26/4/2013

28629

7-

30/12/2014

29221

8-

11/6/2016

29739