30 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31470

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

İŞYURTLARI ORTAK ÜRETİM VE İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ USUL

VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/6/2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin” ibaresi “ticaret sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/6/2018

30451