30 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31470

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/11/2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “imza sirküleri” ve “tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” ibareleri “ticaret sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2018

30582