25 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31465

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ MÜNAZARA VE ARGÜMAN ETİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, sosyal bilimler alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde ve ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerinde münazara, eleştirel düşünce ve tartışma adabının imkanlarından yararlanılmasının yolunu açmak.

b) Hem geleneksel hem de güncel çalışmaları derleyerek münazaranın güncel ve etkin bir hüviyete bürünmesini sağlamak.

c) Münazara argüman etiği çalışmalarının hem Üniversite içindeki ders ve araştırmalarda hem de ulusal ve uluslararası diğer eğitim ve araştırma etkinliklerinde yaygınlaşmasını sağlamak.

ç) Eleştirel düşünce ve etik hareket değerlerini göz önünde bulundurarak argüman çalışmalarının teorik olarak geliştirilmesi ve münazara sanatının  pratik olarak  uygulanmasına katkı sağlamak.

d) Üniversitenin fikri bağımsızlık, gelenekli yenilikçilik ve açık medeniyet değerlerine uygun bir şekilde, münazaranın bir akademik araştırma ve okuma yöntemi olarak inşa edilmesini sağlayarak dünya çapında uygulanan bir sanata dönüştürülmesi için çaba göstermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite içinde ve dışında münazara ve tartışma çalışmalarını geliştirici ve destekleyici akademik faaliyetler yürütmek.

b) Üniversite bünyesinde ve ilgili birikimi olan diğer kurumlarla münazara, argüman, eleştirel düşünce, şiddetsiz iletişim, tartışma adabı ve erdemleri ile ilgili her tür çalışma için iş birlikleri kurmak ve geliştirmek, projeleri hazırlamak, gerçekleştirmek ve desteklemek.

c) Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerin kendi alanlarına uygun şekilde yapacakları münazara, eleştirel düşünce ve tartışma etiği ile ilgili her tür eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerini desteklemek, ilgili tüm ders ve öğrencilere yönelik destekleyici program ve içerikler hazırlamak, gerçekleştirmek ve desteklemek.

ç) Hem Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hem de Medeniyetler İttifakı Enstitüsü nezdinde, münazara, eleştirel düşünce ve argüman çalışmalarına yönelik derslerin ve sertifika programlarının açılması ve sürdürülmesine destek olmak, eleştirel düşüncenin Üniversitenin akademik bünyesinde ve eğitim faaliyetilerindeki rolünü geliştirmek için gereken çalışmalar yürütmek.

d) Akademik makale, kitap, rapor, bülten, dergi, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla münazara ve tartışma çalışmaları alanında toplumsal farkındalık ve bilgi oluşturmaya katkıda bulunmak.

e) Merkezin kendi üretimi olan bilimsel ya da tartışma pratiğine yönelik yayım ve çıktıları her tür medyayı kullanarak yaygınlaştırmak, bu vasıta ile merkezin toplumsal etkisini artırmak.

f) Merkezin faaliyetlerini hazırlamak ve desteklemek için öncelikle ve sürekli olarak hem Türkiye’de hem yurt dışında münazara, eleştirel düşünce ve tartışma erdemleri alanlarındaki çalışmaları ve uzmanlıkları derleyerek bir Münazara Kütüphanesi oluşturmak ve yayımlarla zenginleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilişkili konularda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.

d) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.

e) Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi, bilgi alışverişinde bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar düzenlemek.

f) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve gerekli görülen durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.

g) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin etik çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

ğ) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezde görevlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

h) Üniversitede Merkezin amaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil en az üçü Merkezin faaliyet alanlarıyla ilişkili konularda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim elemanları ile diğer üyeleri Üniversitede görev yapan akademik personel arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş kişiden oluşur. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

b) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkinliğinin artırılmasına destek sağlamak.

c) Gelecekte verilmesi planlanan yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.

ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler belirlemek.

d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlanmasını yapmak ve çalışan personelin danışmanlık alma gereksinimlerinin karşılanması konusunda destek sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.