25 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31465

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 2/5/2015 tarihli ve 29343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini” ibaresi “sicil tasdiknamesini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2015

29343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2021

31394