25 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31465

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE SİLVİKÜLTÜR İŞLERİNDE

BİRİM FİYAT USULÜ İLE HİZMET ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/1/2011 tarihli ve 27810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü ile Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2011

27810