24 Nisan 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31464

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine ve personeline akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.

b) Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak psikolojik danışma ve rehberlik alanında ihtiyaç duyulan eğitimi vermek ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırma yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze başvuran öğrenci ve personelin kendilerini tanımaları, akademik, kariyer, sosyal duygusal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunları çözebilmeleri, sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri amacıyla öğrencilere ve Üniversite personeline psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak.

b) Önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında grupla psikolojik danışma ve psiko-eğitim programları geliştirmek ve uygulamak.

c) Öğrencilerin Üniversiteye ve Üniversite yaşamına uyum sağlamalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak.

ç) Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan profesyonellere ve eğitim gören öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon kapsamında uygulama yapma imkânları sağlamak.

d) Merkeze başvuranlara psikolojik testlerden ve/veya test dışı tekniklerden yararlanarak bireyi tanıma çalışmaları kapsamında uygulamalarda bulunmak.

e) Toplumun ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler, seminerler ve grup çalışmaları gerçekleştirmek.

f) Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

g) Psikolojik danışma ve rehberlik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ğ) Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama, araştırma ve inceleme yapmaya yönelik projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

h) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.

i) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

j) Faaliyetler gerçekleştirilirken bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kurallarına uygun davranmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin faaliyet alanıyla ilgili görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür,  çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin personel ihtiyacını gerekçeleri ile birlikte Rektöre bildirmek.

ç) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez ve/veya gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası düzeydeki kamu ve özel sektör kurum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Merkezin faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını değerlendirmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili alanlarda çalışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen beş üye dahil olmak üzere en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu,  yılda en az bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.