24 Nisan 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31464

YÖNETMELİK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET

ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/9/2003 tarihli ve 25240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan “imza sirkülerleri” ibaresi “sicil tasdiknameleri”, “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak ve aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür.