21 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31461

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE MEDİKAL TASARIM VE

ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/6/2018 tarihli ve 30445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede görevli öğretim üyeleri ya da Üniversite dışından Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumu veya özel sektör çalışanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri iki yıl için görevlendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2018

30445