21 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31461

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunca işletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

a) Bilimsel görüş vermek, proje ve rapor hazırlamak; araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri yerine getirmek.

b) Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını gerçekleştirmek.

c) Tasarım, plan, harita, fotoğraf, model deneyleri, bakım, onarım, röleve, restorasyon, peyzaj, deney, analiz, tetkik ve diğer mal ve hizmet üretimleri gibi işleri yapmak.

ç) Eğitim ve öğretim faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretmek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uzaktan öğretim, örgün ve yaygın eğitim-öğretim hizmetlerinin gerektirdiği her türlü basılı malzeme, görsel-işitsel eğitim materyalleri, bilgisayar ve televizyon-radyo programları, yardımcı ders ve test malzemeleri, deney ve uygulamaya ilişkin her türlü eğitici, öğretici, tanıtıcı malzeme ile kitleri üretmek, çoğaltmak, dağıtmak, satmak, kiralamak, uygulamak ve bunlara ilişkin işleri yürütmek.

e) Bilgisayar ve yazılım hizmetleri, sertifika ve tanıtım programları hazırlamak ve uygulamak; açıköğretim sınavları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yapılan sınav organizasyonları, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ve bunlara ilişkin işleri yapmak.

f) Bilim, kültür ve sanat alanlarında; kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel gibi etkinliklere yönelik hizmetler yapmak.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000.000,00 TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 7/7/1999 tarihli ve 23748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.