20 Nisan 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31460

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2011/53)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2021/32)

 

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerini ve Ticaret Denetmenleri Servislerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imza sirkülerinde” ibaresi “sicil tasdiknamesinde” olarak, “firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler” ibaresi “belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının  (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Sicil tasdiknamesi: 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belge örneği,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğinin 12 nci maddesinin başlığı “Denetim Birimlerine başvuru” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) TAREKS’e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumludur. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğde yer alan “Grup Başkanlığınca” ibaresi “Denetim Birimince” olarak, “Grup Başkanlığı” ibareleri “Denetim Birimi” olarak, “Grup Başkanlığına” ibareleri “Denetim Birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157