19 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31459

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE
GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren ilgili birimlerde tarımsal üretim ve gıda güvenliği ile ilgili konularda yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek ve bu faaliyetlerin niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren birimlerde yapılan bitkisel ve hayvansal üretim ve gıda güvenliği ile ilgili faaliyetleri düzenlemek.

b) Üniversitede fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında bitkisel, hayvansal üretim, gıda ürünleri üretimi ve işleme, gıda güvenliği ile ilgili uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alan ve tesislerinde üretim yapmak üzere ilgili kamu ve özel sektör kurumları ile işbirliği yapmak, Üniversite birimlerinin kapasite ve kullanım alanlarına göre bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek üzere planlama yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin projelerin hazırlanmasında ve rapor hazırlamada danışmanlık yapmak, planlama ve organizasyon yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, kamu ve özel kurumlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek bilimsel projeler, ar-ge projeleri ve altyapı projeleri için destek vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek.

d) Genetik ve ıslah konuları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak yayınlara destek vermek, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, çevre ve bölge üreticilerine ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek.

f) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerinin sorunlarına çözümler üretmek, tarım ve gıda güvenliği ile ilgili olarak yapılan çalışmaların üreticilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılmasına destek olmak.

g) Ülkemizin kalkınma planlarına uygun olarak ve belirlenen hedefler doğrultusunda tarımsal üretimde verim ve üretim artışını sağlamaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

ğ) Bölgede bulunan biyoçeşitlilik kaynaklarının muhafazası ve tanımlanması konusunda faaliyetlerde bulunmak.

h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin taleplerine ilişkin proje ve rapor hazırlamalarında laboratuvar analizleri, test ve deneyler yapma, uygulamalı araştırmalar yürütme, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verme konusunda koordinasyonu sağlamak, birimlerin olanakları kapsamında bu alanlarda faaliyetler yürütülmesi için gerekli organizasyonu sağlamak.

ı) Kamu kuruluşları, tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri, yetiştirici birlikleri ve diğer tarımsal amaçlı örgütler ile iş birliğini geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 ‒ (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 ‒ (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç Üniversite öğretim elemanı olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üniversite dışında altı aydan fazla süreyle görevlendirilme veya mazeretsiz olarak art arda üç toplantıya katılmama hallerinde üyelik Yönetim Kurulu kararıyla sona erer. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 ‒ (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli kararların alınmasını sağlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

ç) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 ‒ (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen ve istekleri halinde, ilgili kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarına ait temsilcilerden Rektör tarafından seçilen en fazla yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yılda en az bir defa toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 ‒ (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 ‒ (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.