19 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31459

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARKEOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Manisa ili ve çevresinde arkeolojik ve etnoarkeolojik araştırmalar yaparak ve faaliyetler gerçekleştirerek milli kültürel mirasın önemini arttırmak.

b) Arkeolojik kazılarda çıkan, tarih öncesi ve antik dönemlere ait her türlü buluntunun yeniden canlandırılması için çalışmalar yapmak.

c) Farklı uzmanlıkları olan yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirerek deneysel çalışmalar yapmak, uygulamalı konferanslar ve kurs programları düzenlemek.

ç) Deneysel arkeolojiyi eğitim sistemine katmak, yaygınlaştırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan uzmanlar yetiştirmek üzere katkı sağlamak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Arkeolojik kazılarda çıkan buluntuların teknoloji ve işlevlerine dair araştırma ve deneyler yapmak.

b) Konusu deneysel arkeolojiyi kapsayan alanlarda uzman yetiştirmek üzere katkı sağlamak.

c) Manisa ili ve çevresinde uygulamalı etnoarkeolojik çalışmalar yürütmek.

ç) Toplum ve çocuklar için çok sayıda uygulamalı faaliyetler yürütmek, ihtiyaç olduğunda gerekli altyapı desteğini sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Deneysel arkeoloji alanında araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacıyla çeşitli uygulamalı konferans, seminer, sempozyum ve kurslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili katılım belgesi, sertifika ve kurs belgesi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan görevinden ayrılan veya görevden alınan Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan boşalan üyelik için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli kararların alınmasını sağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarından en az beşer üye olmak üzere en fazla yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez herhangi bir çoğunluk şartı aranmaksızın toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.