19 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31459

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2006 tarihli ve 26294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.