19 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31459

YÖNETMELİK

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı akademik programlar dışında, ihtiyaç duyulan alanlarda kişi ve kurumların stratejik hedefleri ile uyumlu, sürdürülebilir eğitim programları düzenlemek, düzenletmek, geliştirmek, değerlendirmek ve sertifikalandırmak, eğitim alanındaki araştırma geliştirme faaliyetleri ve projeler ile ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yaparak akademik, endüstriyel ve toplumsal gelişmelere katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin lisans ve lisansüstü eğitimleri dışında kalan, yaşam boyu eğitim kapsamında bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine, kuruluşların kurumsal kimliğine ve stratejilerine, toplumun gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini analiz etmek, planlamak, gerçekleştirmek, ölçmek, değerlendirmek ve sertifikalandırmak.

b) İş dünyasının ihtiyacına uygun, günümüz teknolojilerine hakim, nitelikli personel yetiştirmeye ve ülkenin istihdam politikalarındaki dönüşüme destek vermek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite, endüstri ve toplum iş birliğini güçlendirmek amacı ile stratejiler, uygulamalar ve projeler geliştirerek, akademik tecrübeleri endüstriye, endüstri birikimlerinin ise akademik eğitime katkı sağlayacağı paylaşım ortamlarını desteklemek ve teşvik etmek.

ç) Eğitim amaçları doğrultusunda bilgilendirme bültenleri ve raporlarını hazırlamak; eğitim içerikleri ile ilgili yazılı, sesli ve görüntülü materyallerini hazırlamak, arşivlemek, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak erişimini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin programlarının akredite edilmesi için değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür altı aydan fazla görevine devam etmezse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkezi temsil eden Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık yapar. Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetlerin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri alır ve denetimleri yapar. Merkezin faaliyetlerini içeren aylık ve yıllık raporlar düzenler, Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile en az altı ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde toplantı sayısı arttırılabilir. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Yönetim Kurulu, Merkez faaliyetleri ile ilgili konularda kararları oy çokluğu ile alır. Merkezin faaliyet programı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Müdürün aylık ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin esasların tespiti ve düzenlemesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyetleri sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi gibi belgelerin verilme koşullarına ilişkin önerilerini Rektörlüğe sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.