18 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31458

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA İNOVASYON VE SİMÜLASYONLA

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2020 tarihli ve 31216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (SİNERG): Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Üniversite bünyesinde yer alan eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim amaçlı canlı cerrahi kursları, 3D medikal baskı veya modelleme ile cerrahi planlama eşliğinde ameliyat, cerrahi video ve simülasyon kayıtları oluşturmak, hastalara özel cerrahi planlama hizmeti vermek, teknolojik uygulamaların eğitim amaçlı ameliyathanelerde gerçekleştirilmesini planlamak ve bu amaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinden akademik destek almak gibi faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2020

31216