18 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31458

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavı: Diş hekimliği lisans programında final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren, alan kodlu zorunlu ve alan kodlu seçmeli derslerden FF-DC notlarını alan, sosyal seçmeli dersler ile zorunlu YÖK derslerinden ise FF-DD-DC notlarını alan öğrenciler ile diğer önlisans ve lisans programlarında final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren ve FF-DD-DC notlarını alan öğrencilerin ve ayrıca final sınavına girme hakkı olmasına rağmen final sınavına girmeyen öğrencilerin her dönem sonunda katılacakları sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllarda müfredatında yer alan bütün derslerini başaran öğrenciler, ön koşullu dersler, teorik ders saati bulunmayan uygulamalı dersler ile diş hekimliğinde pratik eğitim ve klinik eğitim gibi dersler hariç olmak üzere, bir üst yıla ait yarıyıldan ders kayıt döneminde yönetim kurulu kararı ile ders alabilir. Bu durumda olan öğrencilerden GANO’su 4.00 üzerinden 3.00 ve üzerinde olanlar bir ve GANO’su 3.50 ve üzerinde olanlar ise iki ders alabilir. Öğrenciler yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alamaz. Ancak daha önce aldığı veya başarısız olduğu dersleri tekrar edebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu ve alan kodlu seçmeli dersler için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

Başarı Notu                Katsayı               Eş Değer Puan

       AA                        4.00                       90-100

       BA                         3.50                        85-89

       BB                         3.00                        75-84

       CB                         2.50                        65-74

       CC                         2.00                        55-64

       DC                         1.80                        50-54

       FF                          0.00                        00-49

 

1) Diğer önlisans ve lisans programlarında yer alan tüm dersler ile diş hekimliği lisans programındaki sosyal seçmeli dersler ve zorunlu YÖK dersleri için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

 

Başarı Notu                Katsayı               Eş Değer Puan

       AA                        4.00                      90-100

       BA                         3.50                       85-89

       BB                         3.00                       75-84

       CB                         2.50                       65-74

       CC                         2.00                       55-64

       DC                         1.80                       45-54

       DD                        1.50                       40-44

       FF                          0.00                       00-39”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diş hekimliği lisans programında yer alan sosyal seçmeli ve zorunlu YÖK dersleri dâhil olmak üzere tüm ön lisans ve lisans programlarında yer alan bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu/seçmeli bir dersin başarı notu ise o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için de yarıyıl sonu sınavlarında 50 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve yüzdelik oranlarının ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısı en fazla %20’dir.”

“(5) Diş hekimliği lisans programı hariç olmak üzere tüm lisans programlarında dördüncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Diş hekimliği lisans programında ise dördüncü yarıyıl, altıncı yarıyıl ve sekizinci yarıyıl sonunda GANO’su 2.00 altında kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar ancak sınamalı duruma düştüğü yarıyıl ve alt yarıyıllara ait dersleri alır. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü 45 AKTS ders yükünü geçemez. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran lisans öğrencileri için de bu koşul geçerlidir. Fakat yatay ve dikey geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilk intibak ettirildikleri sınıf ve yarıyıl için sınamalı statü aranmaz. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler alt yarıyıl derslerine öncelikle kayıt yaptırarak yarıyıl azami ders yükünü aşmamak koşulu ile tüm derslere kayıt yaptırabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları ve koşullu başarılı oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyıl sonu final sınavlarından sonra, Senato aksine bir karar almadıkça, final sınavı yapılan derslerin bütünleme sınavları yapılır. Diş hekimliği lisans programında yer alan sosyal seçmeli ve zorunlu YÖK dersleri dâhil olmak üzere tüm ön lisans ve lisans programlarında yer alan bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve bütünleme sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak, 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır ve 40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu/seçmeli derslerinin bütünleme sınavlarında ise bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak, 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır ve 50 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin en son aldıkları not geçerlidir.

(7) Devam şartı dışında, öğretim programında yer alan teori ağırlıklı bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Bu derslerin başarı notunun hesabında yarıyıl içi faaliyetlerin katkısı aranmaz. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir. Derslere devam koşulu aranan uygulamalı veya uygulama ağırlıklı bir dersten başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Ayrıca, aynı sınav dönemi içinde öğrenci hem tek ders ve hem de genel not ortalaması yükseltme sınavına başvuru yapamaz.”

“(9) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine müfredat programlarındaki ilk iki yarıyıl, lisans öğrencilerine ise ilk dört yarıyıl derslerinin dışındaki ve devam zorunluğu olmayan derslerden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Genel not ortalaması yükseltme sınavına giren öğrencinin aldığı not başarı notu olarak işlenir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim-öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Fakat genel not ortalaması yükseltme sınavında (FF) harf notu alarak başarısız duruma düşen öğrenciler izleyen eğitim-öğretim döneminde başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak ve ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca, aynı sınav dönemi içinde öğrenci hem genel not ortalaması yükseltme ve hem de tek ders sınavına başvuru yapamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından aldıkları ve ilgili birimlerce onaylanan ilişik kesme belgesi ile Dekanlık/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. İlgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin kaydı silinir ve Rektörlüğe bildirilir. Hakkında bir disiplin soruşturması yürütülen öğrencilerin kayıtları soruşturma tamamlanıncaya kadar silinmez. Kaydı silinen öğrencinin geçmiş yarıyıllara ait ödediği ücretler iade edilmez. Ayrıca, öğrenci kaydının silindiği tarihe kadar olan tüm borçları ile yarıyıl içinde kaydının silindiği tarihe kadar olan yarıyıl öğrenim ücreti ve kayıt silindiği tarihten sonraki yarıyıl öğrenim ücretinin %25’ini ödemek zorundadır. Kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2015

29421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/3/2017

30008

2-

13/6/2018

30450

3-

18/3/2019

30718

4-

1/11/2019

30935

5-

31/1/2021

31381